Navigatie menu
zoeken
Nobelstraat; bekende feiten maar nog geen oplossing
Nobelstraat; bekende feiten maar nog geen oplossing
 [ACHTER HET] NIEUWS  Nobelstraat; bekende feiten maar nog geen oplossing
Ben Nijssen |
24 nov. 2022

De bewoners van de Nobelstraat en zijstraten waren het zat. Al diverse keren was er bij de politiek en bij ambtenaren aan de bel getrokken over de overlast die zij dag in dag uit ervaren. Er was wel begrip, maar uiteindelijk gebeurde er niets. Ten einde raad besloten ze een brief te schrijven aan de burgemeester om op die wijze een doorbraak te forceren. De burgemeester en de wijkwethouder waren het met elkaar eens; hier moet inderdaad handelend opgetreden worden. Een legertje ambtenaren werd aan het werk gezet om alle overlast in kaart te brengen.

Afgelopen dinsdagavond werden de eerste resultaten van alle ambtelijke onderzoeken gepresenteerd. Resultaat; niets onverwachts, alles was al uit eerdere onderzoeken bekend. De projectleider vergoelijkte door op te merken dat nu voor het eerst alle resultaten in samenhang beschouwd worden. De onmacht die de ambtenaren uitstraalden bij hun presentatie van de voorlopige conclusies uit de resultaten was onthutsend.

Menselijke uitwerpselen
Zo constateerde een ambtenaar van VTH (Vergunningen Toezicht en Handhaving) dat het laden en lossen onveilige situaties oplevert. Maar hij had geen enkel idee wat daaraan te doen. Is de gemeente nu aansprakelijk als er een ongeval plaats vindt?

De wijkopzichter voor vervuiling Binnenstad constateert dagelijks dat er ’s morgens weer veel vervuiling van het nachtelijke gebeuren is achtergebleven. Menselijke uitwerpselen, glas, peuken, in het park Lucas Bolwerk en de nissen in gevels van panden in de Nobelstraat en ook in de zijstraten. Een probleem is dat je die uitwerpselen niet met een borstelmachine kunt opruimen. Alles elke dag wegspuiten is veel te duur en bovendien moeten we ook aan de gezondheid van de schoonmakers denken die onhygiënisch werk moeten verrichten.

Rond de Nobelstraat zijn maar liefst 3 evenementenlocaties aanwezig. De ambtenaar die de vergunningen voor die evenementen moet verlenen verklaarde dat vergunningen op de verschillende locaties niet in samenhang beoordeeld mogen worden. Daarbij komt dat de evenementen nota op zich laat wachten en er nu geen maximaal aantal evenementen per locatie is vastgesteld. Deze ambtenaar was er niet mee bekend dat er in andere gemeenten wel een tijdspad is afgesproken over de verlening van een vergunning voor een evenement, zodanig dat omwonenden een zienswijze (laat staan een bezwaar) kunnen indienen.

Weesfietsen
Dat fietsparkeren een probleem is, is al lang bekend en er is al naar oplossingen gezocht. Volgens de ambtenaren is het probleem dat er geen (inpandige) ruimte is voor de fietsen. Geld zou geen probleem zijn. Tegelijkertijd wil de gemeente niet te streng zijn voor al die maar raak gestalde fietsen, want we willen als stad juist het fietsen stimuleren. De vragen waarom er maar 2 keer per jaar weesfietsen worden verwijderd en waarom de Drift wel fiets parkeervrij kon worden, konden niet beantwoord worden.

Bekend is dat de bussen zorgen voor trillingen in de panden. Uit onderzoek is gebleken dat het wegdek vlak is. De gemeente verschuift het probleem deels naar de provincie omdat er na de introductie van de elektrische bussen vanuit de hele provincie klachten binnenkomen over trillingen. Een bewoonster kon mededelen dat ze in het verleden al samen met een ambtenaar had onderzocht op welke plaatsen op straat de trillingen ontstaan, die plaatsen zijn ook gemarkeerd. De huidige onderzoeker kende dit onderzoek niet. Wel beaamde hij dat als bussen te hard rijden, de klachten over trillingen toenemen. Maar de controle op te hard rijden is geen gemeentelijke taak. Bij het rijk en OM is de handhaving op te snel rijden echter geen prioriteit.

Over het onderzoek naar verkeersveiligheid konden nog geen mededelingen worden gedaan. De resultaten van de tellingen van de aantallen bussen, vrachtwagens, personenwagens, scooters, brommers en fietsen waren nog niet bekend. Vreemd, omdat er ook al in de Binnenstadvisie 2040 is vastgesteld dat de zogenaamde Binnenstadsas een groot probleem op het gebied van te veel verkeer vormt. Het nu uitgevoerde onderzoek is uitgevoerd met camera’s die niet alleen aantallen kunnen vastleggen, maar ook gedrag en zaken zoals laden en lossen. De suggestie dat de verkeersmaatregelen in de Voorstraat en omgeving ook hebben geleid tot meer verkeer in de Nobelstraat zou nog onderzocht moeten worden.

Herrie
De grootste klacht vanuit de bewoners is de geluidsoverlast, met name die van het uitgaanspubliek op straat. Niet alleen in de Nobelstraat, maar ook in de zijstraten (omdat daar de fietsen gestald staan). Al geruime tijd geleden zijn er door de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast metingen gedaan aan de gevels in de Nobelstraat. De resultaten werden bevestigd door de metingen die nu ook door de gemeente zijn verricht. ’s Nachts tussen 1 en 4 uur is het lawaai het hevigst. Piekniveau ’s tot 95-100 decibel worden veelvuldig waargenomen. Vastgesteld is dat dit vooral wordt veroorzaakt door schreeuwende mensen. Het zou niet mogelijk zijn om hiertegen maatregelen te nemen, want zegt de gemeente, er zijn geen geluidnormen voor stemgeluid.

Binnenstad030 spreekt tegen dat het ontbreken van normen de gemeente machteloos maakt. Geluidsoverlast is nadelig voor de gezondheid. De burgemeester is verplicht de gezondheid van de bewoners te bewaken. In dit geval zou ze sterk staan omdat de waargenomen geluidsterkte ruimschoots boven de advies normen van de WHO liggen. Waarom neemt de burgemeester dan geen maatregelen? Waarom maakt ze wel gebruik van de zogenaamde kruimelmaatregelen om horeca en evenementen toe te staan op plaatsen waar dit vanwege het bestemmingsplan niet toegestaan is?

Door de breedte van de onderzoeken en om de onderlinge samenhang van alle overlast te willen verklaren, kan het heel lang duren voordat er daadwerkelijk iets aan de overlast wordt gedaan. Dat werd aan het begin van de avond ook al door de bewoners betoogd. Welke kant de maatregelen op zullen gaan kon nog niet aangegeven worden door de projectleider.

Het is niet zo moeilijk in te zien dat de oorzaak van alle overlast begint bij het grote aantal (nacht)horecagelegenheden in een beperkte buurt. Een aantal zaken sluiten zal niet zomaar lukken. Een logische maatregel die je wel zou kunnen nemen is om een sluitingstijd, zeg 1 uur, in te stellen. Dat is ook op de Amsterdamsestraatweg gebeurd. Een horecaondernemer gaf al aan hier bang voor te zijn.
Een andere maatregel zou kunnen zijn om een samenscholingsverbod in te stellen. Een horecaondernemer verklaarde hier voorstander van te zijn, want ook zij ergeren zich aan de schreeuwende massa voor hun zaak en kunnen hier zelf niet tegen optreden.

 

Foto: Gert-Jan Peddemors

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
 Collectief sluitingsuur op Nobelstraat mogelijk
Mediation speeltuin Lauwerhof afgerond
Miljoenenschade na vertraging bij bouw Galaxy Tower