Navigatie menu
zoeken
Nobelbuurt
Nobelbuurt
 NOBELBUURT  Is de Utrechtse politiek in staat om de problemen in de Nobelbuurt op te lossen?
Bericht Kerngroep Nobelbuurt | Ben Nijssen |
19 sept. 2023

Afgelopen week was er een bewonersavond en een politiek debat over de Nobelbuurt en de overlast van het uitgaanspubliek, dat al meer dan 10 jaar ten koste gaat van de nachtrust van de bewoners. In de discussies met bestuurders en politieke partijen in de afgelopen jaren komen telkens 3 thema’s terug die echte oplossingen in de weg staan. Zo ook weer in de huidige discussie met burgemeester Dijksma, wijkwethouder Eva Oosters en partijen in de Utrechtse gemeenteraad. Eén aspect dat als een rode draad door de discussie loopt is de inzet van Handhaving.

Het blijkt dat de gemeente slechts 4 mensen in de nacht beschikbaar heeft voor de Binnenstad, inclusief het gebied Lombok. De pakkans van wildplassen en kotsen is daarmee minimaal. Wellicht om die reden kiest de burgemeester er voor om geen handhaving in te zetten, zij heeft immers de mensen niet.  Logisch redenerend zou je dan verwachten dat de politiek kiest voor een strenger toetsingsbeleid aan de voorkant, bij het aanvragen van vergunningen. Helaas lukt ook dat niet. Juist deze week is een nieuwe vergunning aangevraagd voor open ramen bij een nachtcafé. Bestaande overlast is daarbij geen toetsingscriterium. Ofwel ‘de kraan staat wagenwijd open’, zoals een bewoner het verwoordde.

Een 2e vraag is of de Utrechtse politiek in staat is om complexe problematiek echt op te kunnen lossen. Ook nu komt het bestuur -na één jaar van inventarisatie- met maatregelen voor een korte termijn, waarvan de te verwachten effecten niet onderzocht zijn en waarbij bewoners niet betrokken zijn geweest. Voor zover het aanspreken van bezoekers door stewards effectief zou kúnnen zijn vraagt het in ieder geval om een lange adem. En daarvoor ontbreken vervolgens de middelen. Zo heeft het uitvoeren van een onderzoek naar het isoleren van woningen weinig zin als bewoners straks ontdekken dat ze de kosten van verbouwing zelf moeten betalen, voor overlast die deels voortvloeit uit gemeentelijke beleidskeuzes, vastgesteld in het Ontwikkelingskader Horeca 2018.

Last but not least, wijkwethouder en een aantal politieke partijen beroepen zich er telkens op ‘een gelijke belangenafweging te moeten maken’. Belangen van bewoners wegen daarin even zwaar als het verdienmodel van nachtcafés en het plezier van nachtelijk uitgaanspubliek. Door te spreken over gelijke belangenafweging ontkennen ze de ‘eigen’ taak die de overheid heeft in het beschermen van het grondrecht op een gezonde leefomgeving. Alle partijen hebben het onderzoek van de gemeente gekregen waarin geluidswaarden zijn vastgesteld die de waarden van Schiphol overtreffen.  De gemeente is daar op aan te spreken, net zoals dat nu gebeurt bij Chemours en Tata Steel. Laten we hopen dat naast Eén Utrecht, Utrecht Solidair, Volt en het CDA ook de overige partijen hun verantwoordelijkheid daarin gaan nemen.

Met vriendelijke groet
Kerngroep Bewoners Nobelbuurt

 

Foto bovenin © Gert-Jan Peddemors

 

screennobelweesfietsenWijkbericht | juli 2023

De inzet van horecastewards. Vaker ‘weesfietsen’ weghalen. Een campagne voor gedragsregels. Dit najaar begint de gemeente met maatregelen om de overlast op de Nobelstraat te verminderen. Het betreft maatregelen voor de korte termijn. In juli praat de gemeente vertegenwoordigers van bewoners en horeca bij. Na de zomervakantie volgt een informatiebijeenkomst.

Resultaten bijeenkomsten
Vorig jaar vonden gesprekken en bijeenkomsten plaats over de overlast in de Nobelstraat. De gemeente gaat voor de korte termijn doen wat nu al kan om de overlast aan te pakken. De maatregelen richten zich vooral op geluidsoverlast ’s nachts en overlast van fietsen. Over de langere termijn vindt later nog overleg plaats.

Nachtelijk lawaai
De horecastewards komen terug, vanaf begin augustus voor zes maanden. Vooral op de donderdagen, vrijdagen en zaterdagen. Ze benaderen het uitgaanspubliek actief. Bijvoorbeeld als ze roepen, hun fiets hinderlijk parkeren, of troep op straat gooien. De gemeente kijkt ook of het mogelijk is om de komende twee jaar geen nieuwe vergunningen meer te geven voor nachtelijke horeca. Daarnaast laat de gemeente onderzoek doen naar manieren om je huis nog beter te isoleren tegen geluid. We delen de resultaten van dat onderzoek.

Overlast fietsen verminderen
De komende maanden bespreekt de gemeente of er extra plekken voor fietsen kunnen komen op het Janskerkhof. Als dat kan, gaan handhavers mensen daarna aanspreken om hun fiets op het Janskerkhof neer te zetten, en niet in de Nobelstaat. Ook gaat de gemeente vaker ‘’weesfietsen’’ opruimen, namelijk ieder kwartaal. 

Samen leven in de Nobelstraat
Als het gaat om lawaai ’s nachts is het niet makkelijk snel iets te doen. Er zijn bijvoorbeeld geen wetten om hard praten of roepen aan te pakken. We hebben elkaar nodig om een leefbare en levendige Nobelstraat te krijgen en te houden. Daarom gaat de gemeente aan de slag met een nog betere samenwerking tussen politie, horecastewards, boa’s en portiers. Daarnaast wil de gemeente gedragsregels afspreken. Die regels gaan we daarna communiceren, zo mogelijk ook met studentenorganisaties. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met nobelstraat@utrecht.nl of via het algemeen telefoonnummer 14 030. Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, via binnenstad@utrecht.nl.

 

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN
2023, NUMMER 19
Datum 10 maart 2023

Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid

Geachte leden van de raad,
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2023 nummer 19 van Oumar Barry (EenUtrecht), Gert Dijkstra (EenUtrecht), Ruud Maas (Volt), Yvonne Hessel (Utrecht Solidair) en Lisanne Snippe (PvdD) van 31 januari 2023 over Geluidsoverlast horeca Nobelstraat.De gestelde vragen zijn onderaan bijgevoegd.

Inleiding
Op 24 mei 2022 zijn namens het college de burgemeester en de wijkwethouder in gesprek gegaan met een delegatie van bewoners uit de Nobelstraat en directe omgeving. Naar aanleiding van dat gesprek is, met input van alle groepen belanghebbenden (bewoners, bezoekers, ondernemers en andere gebruikers van de Nobelstraat), een probleeminventarisatie opgesteld.

In de Nobelstraat is sprake van een bijzondere stapeling van functies. De verhouding tussen die functies (wonen, uitgaan, mobiliteit) veroorzaakt een frictie die zorgt voor overlast. We zoeken naar kortetermijnmaatregelen en een lange termijn perspectief om deze problematiek aan te pakken.

Wij hebben niet de intentie om de binnenstad als cultureel hart van de stad ter discussie te stellen. Dat betekent dat er, óók in de Nobelstraat, altijd een zekere mate van overlast kan worden ervaren. Wij kunnen niet alles wegnemen. Tegelijkertijd zoeken we naar een evenwicht tussen verschillende functies om te wonen, te ondernemen, te winkelen en te ontspannen in een leefbare en levendige binnenstad. Verschillende delen van de binnenstad zullen ook een verschillend evenwicht hebben. In samenwerking met bewoners, bezoekers en ondernemers weegt het collegemaatregelen zorgvuldig ten opzichte van elkaar af.

Vraag 1
De gemeente heeft zelf geluidsmetingen in de Nobelstraat laten doen in augustus en oktober 2022. Kunnen wij deze ontvangen? Is het college bovendien bekend met de geluidsmeting van Bouwfysisch Adviesbureau Zorn d.d. 17 mei 2022, waaruit blijkt dat gedurende een volle week het geluidsniveau in de nacht (Lnight) op de gevel maar liefst gemiddeld 5 dBA hoger uitkomt (64 om 59) dan de zwaarst belaste woningen rond Schiphol (bijgevoegd)? Welke conclusies trekt zij hieruit?
Antwoord 1
We hebben in augustus en oktober 2022 geluidsmetingen verricht. De resultaten van de geluidsmetingen zijn opgenomen in bijlage 1. Onze metingen zijn vergelijkbaar met de gemeten geluidswaarden van Adviesbureau Zorn. Onze conclusie is dat wij dit geluidniveau beoordelen als fors, zoals we ook tijdens de bijeenkomst van 22 november deelden met alle groepen belanghebbenden. Zoals aangegeven door de burgemeester tijdens het mondelinge vragenuur van 2 februari jl. is ook deze geluidsoverlast een onderdeel van de probleeminventarisatie (zie verder antwoord 12). 

Vraag 2
Deelt het college de conclusie dat de gemeten waarden, zowel van direct geluid van de horeca als ook van indirect geluid vanaf de straat aantonen dat er objectief sprake is van ontoelaatbare geluidshinder en dit structurele gezondheidsschade toebrengt aan omwonenden (omdat de waarden Lden en Lnight aanmerkelijk hoger liggen dan de GGD-normen en die van het Activiteitenbesluit Artikel 2.17 lid 1)?
Antwoord 2
Het indirecte geluid (afkomstig van stemgeluid op de openbare weg) kan (zowel gemiddeld als de pieken) forse geluidniveaus met zich meebrengen, dat laat het geluidsonderzoek ook zien. Hiermee is de kans op slaapverstoring zeer reëel. Direct geluid uit de horeca is niet uit de metingen gebleken. Voor wat betreft dit directe geluid uit de horeca gelden de landelijke normen uit het Activiteitenbesluit als norm voor hetgeen wat als ontoelaatbaar wordt geacht. Als uit een geluidsmeting blijkt dat de geluidshinder hoger ligt dan deze norm, wordt handhavend opgetreden. Momenteel loopt hiertoe bij één ondernemer een traject waarbij in de naastgelegen woningen een overschrijding is geconstateerd. De betreffende bewoners zijn hiervan op de hoogte.

Vraag 3
Welke effectieve maatregelen heeft het college reeds genomen sinds de ontmoeting met de burgemeester (juli 2022) en de wijkwethouder (nov. 2022)?
Antwoord 3
De afgelopen periode heeft de gemeente samen met alle groepen belanghebbenden een probleeminventarisatie uitgevoerd. In deze periode hebben we ook gekeken of er maatregelen waren die direct uitgevoerd kunnen worden om de overlast te verminderen. Die hebben we niet gevonden. Nadat de coronamaatregelen zijn afgebouwd heeft de gemeente gedurende korte periodes horecastewards ingezet als tijdelijke maatregel. Inzet van de stewards heeft effect, maar is een kostbare ingreep waar geen structureel budget voor beschikbaar is. Het is zeker één van de maatregelen die we overwegen maar altijd in combinatie met andere maatregelen. Voor de toezichthouders van VTH is de Nobelstraat een hotspot, wat betekent dat deze plek vaker dan gemiddeld wordt meegenomen in het werk.

Vraag 4
Welke maatregelen zal het college op de korte termijn alsnog nemen om haar zorgplicht jegens haar bewoners wél te gaan vervullen?
Antwoord 4
We zien dat de de problematiek op de Nobelstraat en omliggende straten complex is. Er zijn geen eenvoudige oplossingen. Wij zijn van mening dat het een onmogelijke opgave is om alle overlast in dit gebied op te lossen: het uitgaanspubliek en de bijbehorende overlast zijn onlosmakelijk verbonden met de bestaande (horeca)functie van de Nobelstraat. Tegelijkertijd zien we dat op dit moment de situatie in de Nobelstraat uit balans is en de leefbaarheid voor bewoners onder druk staat. Daarom maken we een inventarisatie van 3 mogelijke maatregelen voor dit specifieke gebied waarbij we kijken naar alle mogelijke maatregelen die kunnen bijdragen aan het verminderen van de overlast. 

Vraag 5
Deelt het college onze conclusie dat een belangrijke maatregel moet zijn het waar mogelijk tijdelijk beperken van de horecavergunning voor de betrokken overlast gevende horecaondernemingen (zoals ook wordt benoemd als stap 2 in Artikel 13 lid 5 van de Horecaverordening: “opleggen beperkte sluitingsuren”)? Zo ja, aan welke maatregelen denkt het college dan specifiek?
Antwoord 5
We gaan op zoek naar maatregelen die bijdragen aan vermindering van overlast. Het opleggen van beperkte sluitingsuren kan, als de geconstateerde overtredingen daar aanleiding toegeven, als sluitstuk van de handhaving een van de opties zijn. Overigens hebben we momenteel een handhavingsverzoek van de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast in behandeling. Deze Stichting verzoekt om een collectief sluitingsuur voor de Nobelstraat in te stellen. We verwachten hier binnen 8 weken een reactie op te kunnen geven. 

Vraag 6
In het Lepelenburg staan borden dat geluidsoverlast na 22:00 uur beboet wordt met € 140 (verwijzend naar Art, 431 Wb v Strafrecht). Kan een vergelijkbare maatregel ook gaan gelden voor de Nobelstraat? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 6
Artikel 431 van het Wetboek van Strafrecht verbiedt burengerucht of rumoer waardoor de nachtrust kan worden verstoord. Deze bepaling uit het wetboek van strafrecht geldt onafhankelijk van de locatie en geldt dus ook voor de Nobelstraat. De politie heeft de bevoegdheid hierop te handhaven, het is echter een lastig te handhaven artikel. Oorzaak hiervan is dat er geen wettelijke normen zijn voor stemgeluid. De politie handhaaft wel op overlast, mits zij dit zelf op heterdaad constateren. Bovendien is intensieve handhaving hier geen duurzame oplossing voor de problematiek en is er onvoldoende capaciteit om hier continu handhavend op te treden. De overlast aan de Nobelstraat kan niet door handhaving (alleen) worden opgelost.

Vraag 7
Welke maatregelen zal het college nemen om de overlast die wordt veroorzaakt door mensen die ’s nachts hun fiets in de Nobelstraat of aanliggende zijstraten parkeren te verminderen?
Antwoord 7
We weten van omwonenden dat de overlast door fietsparkeren wordt veroorzaakt door voorbijgangers die hun fiets op de Nobelstraat of in de zijstraten hebben neergezet en 's nachts met veel lawaai hun kettingslot losmaken en/of fluiten, joelen en schreeuwen. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om fietsparkeerplekken in de (buurt van) de Nobelstraat toe te voegen. Daarnaast kijken we of en hoe de beschikbare capaciteit van boa's en politie slimmer en effectiever kan worden ingezet, rekening houdend met ieders bevoegdheid.

Vraag 8
Kan het college toelichten of en op welke manier geluidhinder veroorzaakt door (horeca)bedrijven uitgebreider terug zal komen in het nieuwe Actieplan Geluid?
Antwoord 8
In een Actieplan Geluid moet wettelijk aandacht besteed worden aan knelpunten van wegverkeer. We onderzoeken of we het nieuwe Actieplan Geluid (2024) kunnen uitbreiden met het thema geluidoverlast van uitgaanspubliek.

Vraag 9
Kan de gemeente in het te vernieuwen Actieplan Geluid én in de APV het beleid en normeringen (o.a. in grenswaarden dB) t.a.v. horecageluid duidelijker en concreet verwoorden zonder door te verwijzen naar de wet, zodat dit voor alle burgers leesbaar en begrijpelijk is?
Antwoord 9
Zie antwoord 8. De verwijzingen die bijv. in artikel 4:1 APV (Overige geluidhinder) staan, zijn bedoeld om de beperking van dit artikel ten opzichte van nationale wetgeving aan te geven; we kunnen geen zaken regelen die door hogere wetgeving zijn bepaald. Het direct benoemen is voor de continuïteit van de APV niet wenselijk, anders moeten we bij iedere nationale wijziging ook de APV letterlijk wijzigen.

Vraag 10
Is het college bereid om een concreet structureel handhavingsplan te maken om geluidsoverlast door horeca en uitgaanspubliek effectief aan te pakken, o.a. door te omschrijven welke boetes gaan gelden? Zo ja, hoe en wanneer volgt dit plan?
Antwoord 10
Een handhavingsplan gericht op de verschillende aspecten van de overlast kan onderdeel zijn van een uitwerking van maatregelen voor de Nobelstraat.In het handhavingsprogramma dat VTH reeds jaarlijks opstelt, maken we de keuzes en zorgen we er ook voor dat die keuzes voor iedereen inzichtelijk zijn. De resultaten van de inzet zijn terug te vinden in het handhavingsverslag. 

Vraag 11
Als inderdaad BOA's niet of weinig inzetbaar zijn (vanwege vooral het beperkte mandaat) is het college dan bereid in de driehoek aan te dringen op handhaving door de politie (mogelijk ook met boetes)?
Antwoord 11
De inzet op de Nobelstraat wordt reeds integraal afgestemd en gewogen. Daarbij is de politie ook intensief betrokken in bijv. het UIT-Team en de samenwerking met andere partners zoals ondernemers en beveiligers.

Vraag 12
Hoe kan het college eraan bijdragen dat buurtbewoners en ondernemers met elkaar in gesprek gaan om samen tot een oplossing voor (geluid)hinder te komen?
Antwoord 12
We zijn met elkaar in gesprek: op 22 september 2022 heeft de gemeente een eerste sessie georganiseerd om met alle groepen belanghebbenden tot een probleeminventarisatie te komen. Hiervoor zijn gericht een aantal ondernemers en bewoners uitgenodigd. Op 22 november 2022 heeft de gemeente een brede bijeenkomst georganiseerd voor alle groepen belanghebbenden waar ondernemers en bewoners elkaar ook hebben getroffen. De gemeente is in contact met ondernemers en bewoners en ook in 2023 bereid een bijdrage te leveren aan ontmoeting tussen buurtbewoners en ondernemers. Tenslotte hebben op 7 maart jl. wethouder Oosters, de burgemeester en bewoners in een constructieve sfeer met elkaar gesproken over de problematiek. Ook met de andere belanghebbenden in het gebied zullen wij contact blijven houden over het vervolg.

Vraag 13
Wil het college, gelet op de plannen die het inwoneraantal van Utrecht snel laten groeien, preventieve maatregelen treffen om geluidhinder door horeca en uitgaan in de toekomst beter te voorkomen? Zo ja, welke preventieve maatregelen stelt het college voor?
Antwoord 13
Preventie hoort bij een goede ruimtelijke ordening waar ook wordt gekeken naar geluid van horeca. Zie ook de antwoorden op eerder gestelde vragen door Stadsbelang (SV2022 nr. 159). Groei en leefbaarheid hoeven niet op gespannen voet te staan. De verdichting van de stad vraagt om goede afwegingen, ook op het gebied van geluid. Tegelijkertijd is geluid een zeer lastig onderwerp; voor geluid in de openbare ruimte gelden geen normen. 

Vraag 14
Is het college met ons van mening dat instemming van direct omwonenden bij de start of bij het uitbreiden van een horecavergunning een goede maatregel kan zijn om preventief overlast door horeca te voorkomen? Zo ja, wanneer komt het college daartoe met een voorstel?
Antwoord 14
De verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening is belegd bij het college. Daarbij vinden wij het belangrijk om vergunningen te toetsen op draagvlak in de omgeving. Waar relevant en mogelijk wegen we de inbreng van direct omwonenden mee. Procedureel worden alle aanvragen en wijzigingen gepubliceerd en kunnen omwonenden daarop hun zienswijze geven en deze wordt uiteindelijk meegewogen in de beslissingen op de aanvraag. In een brede belangenafweging wordt uiteindelijk bepaald of en op welke wijze de vergunning wordt verleend.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
de secretaris, de burgemeester
 

Schriftelijke vragen:
Geluidsoverlast horeca Nobelstraat
31 januari 2023

De gemeente Utrecht dient geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Dit is van groot belang voor zowel de leefbaarheid als voor de gezondheid van de mensen die er wonen en verblijven. Tegelijkertijd is Utrecht de stad met de meeste geluidshinder: meer dan 20% van de bewoners moet dagelijks meer dan 55 dBA aanhoren (2019). Werk aan de winkel dus. Sinds vele jaren is geluidsoverlast in de binnenstad, vooral in de Nobelstraat, een terugkerend probleem. Recent, na corona, is de geluidshinder in de Nobelstraat opnieuw regelmatig in het nieuws gekomen. Buurtbewoners hebben geprobeerd om samen met de horecagelegenheden uit de straat tot een oplossing te komen, maar helaas tot nu toe zonder succes. Een verzoek namens bewoners om handhavend op te treden (22 april 2022) is afgewezen (brief gemeente d.d. 24 juni 2022), omdat er te weinig klachten zouden zijn. Goede nieuws is dat na al die jaren de burgemeester de problemen wél erkend (de NUK, juli 2022): “we hoeven het er niet over te hebben dat er sprake is van een probleem”. Maar spijtig genoeg geeft zij op mondelinge vragen aan weinig tot niets te kunnen doen (26 jan. 2023). Ondertussen zijn we ruim een half jaar verder en er is nog steeds geen zicht op een oplossing. Daarom stellen wij als EenUtrecht de volgende vragen:

1. De gemeente heeft zelf geluidsmetingen in de Nobelstraat laten doen in augustus en oktober 2022. Kunnen wij deze ontvangen? Is het college bovendien bekend met de geluidsmeting van Bouwfysisch Adviesbureau Zorn d.d. 17 mei 2022, waaruit blijkt dat gedurende een volle week het geluidsniveau in de nacht (Lnight) op de gevel maar liefst gemiddeld 5 dBA hoger uitkomt (64 om 59) dan de zwaarst belaste woningen rond Schiphol (bijgevoegd)? Welke conclusies trekt zij hieruit?
2. Deelt het college de conclusie dat de gemeten waarden, zowel van direct geluid van de horeca als ook van indirect geluid vanaf de straat aantonen dat er objectief sprake is van ontoelaatbare geluidshinder en dit structurele gezondheidsschade toebrengt aan omwonenden (omdat de waarden Lden en Lnight aanmerkelijk hoger liggen dan de GGD-normen en die van het Activiteitenbesluit Artikel 2.17 lid 1)?
3. Welke effectieve maatregelen heeft het college reeds genomen sinds de ontmoeting met de burgemeester (juli 2022) en de wijkwethouder (nov. 2022)?
4. Welke maatregelen zal het college op de korte termijn alsnog nemen om haarzorgplicht jegens haar bewoners wél te gaan vervullen?
5. Deelt het college onze conclusie dat een belangrijke maatregel moet zijn het waar mogelijk tijdelijk beperken van de horecavergunning voor de betrokken overlast gevende horecaondernemingen (zoals ook wordt benoemd als stap 2in Artikel 13 lid 5 van de Horecaverordening: “opleggen beperkte sluitingsuren”)? Zo ja, aan welke maatregelen denkt het college dan specifiek?
6. In het Lepelenburg staan borden dat geluidsoverlast na 22:00 uur beboetwordt met € 140 (verwijzend naar Art, 431 Wb v Strafrecht). Kan een vergelijkbare maatregel ook gaan gelden voor de Nobelstraat? Zo nee, waarom niet?
7. Welke maatregelen zal het college nemen om de overlast die wordt veroorzaakt door mensen die ’s nachts hun fiets in de Nobelstraat of aanliggende zijstraten parkeren te verminderen? In het actieplan geluid 2018-2023 van de gemeente Utrecht staat voornamelijk het beleid t.a.v. geluid van verkeer uitgebreid beschreven. Beleid t.a.v. geluid van de horeca wordt zeer summier beschreven. Hierbij wordt verwezen naar de APV, die vervolgens weer verwijst naar de Nederlandse wet. In wetsartikelen wordt veel gebruik gemaakt van jargon, deze zijn daarom niet zomaar voor elke Utrechtse burger goed te lezen. Bovendien zijn er uitzonderingen op de wet die onder andere voor horecagelegenheden kunnen gelden, waarbij niet duidelijk is in welke gebieden in de (binnen)stad uitzonderingen gelden. Dit maakt het lastig voor burgers om in een dergelijke situatie voor zichzelf op te komen.
8. Kan het college toelichten of en op welke manier geluidhinder veroorzaakt door (horeca)bedrijven uitgebreider terug zal komen in het nieuwe Actieplan Geluid?
9. Kan de gemeente in het te vernieuwen Actieplan Geluid én in de APV het beleid en normeringen (o.a. in grenswaarden dB) t.a.v. horecageluid duidelijker en concreet verwoorden zonder door te verwijzen naar de wet, zodat dit voor alle burgers leesbaar en begrijpelijk is?
10. Is het college bereid om een concreet structureel handhavingsplan te maken om geluidsoverlast door horeca en uitgaanspubliek effectief aan te pakken, o.a. door te omschrijven welke boetes gaan gelden? Zo ja, hoe en wanneer volgt dit plan?
11. Als inderdaad BOA's niet of weinig inzetbaar zijn (vanwege vooral het beperkte mandaat) is het college dan bereid in de driehoek aan te dringen op handhaving door de politie (mogelijk ook met boetes)?
12. Hoe kan het college eraan bijdragen dat buurtbewoners en ondernemers met elkaar in gesprek gaan om samen tot een oplossing voor (geluid)hinder te komen?
13. Wil het college, gelet op de plannen die het inwoneraantal van Utrecht snel laten groeien, preventieve maatregelen treffen om geluidhinder door horeca en uitgaan in de toekomst beter te voorkomen? Zo ja, welke preventieve maatregelen stelt het college voor?
14. Is het college met ons van mening dat instemming van direct omwonenden bij de start of bij het uitbreiden van een horecavergunning een goede maatregel kan zijn om preventief overlast door horeca te voorkomen? Zo ja, wanneer komt het college daartoe met een voorstel?

Gesteld door:
• Oumar Barry en Gert Dijkstra, EenUtrecht
• Ruud Maas, Volt
• Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
• Lisanne Snippe, PvdD

 

18 december 2022 

Flink (de 10-minuten bezorgdienst) is per 1 december j.l. gesloten. De rechter heeft uitgesproken dat bezorgingsdiensten in strijd zijn met het bestemmingsplan van het pand. Het is nu al merkbaar: minder bezorgfietsen door de straat en geen overlast meer van rondhangende bezorgers tot 1.00 uur ’s nachts. De uitspraak vind je hieronder:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:4597
https://www.ad.nl/utrecht/flink-verliest-bij-de-rechter-flitsbezorging-vanaf-de-nobelstraat-in-utrecht-moet-stoppen~a1a876dd/ 

Verzoek tot handhaving geluidsoverlast nachtelijke uren
De gemeente (via afdeling Vergunning/Toezicht/Handhaving) heeft ons verzoek tot Handhaving op de nachtrust in de Nobelbuurt afgewezen. Wij hebben daar bezwaar op gemaakt (zie het vorig Buurt Journaal). Dat sprake is van onacceptabele nachtelijke overlast wordt door iedereen, inclusief de gemeente erkend. De termijn voor een reactie van de gemeente is inmiddels verstreken. Kees van Oosten die het verzoek namens ons heeft ingediend, heeft de gemeente in gebreke gesteld voor het overschrijden van de reactietermijn. 

Muziekoverlast door-de-muren-heen bij omwonenden van Café Otje
Het probleem speelt al jaren, vooral de bas houdt de direct omwonenden uit hun slaap. Het café grenst aan meerdere huizen in de Nobel- en Nobeldwarsstraat, bewoners hebben dat tekens opnieuw weer gemeld bij het café, bij de gemeente, bij de politie. Een jong stel uit de Nobeldwarsstraat heeft het opgegeven, door gebrek aan nachtrust zijn ze inmiddels weggetrokken uit hun huis. 
Het is inmiddels breed bekend dat de lang gebruikte indeling in soorten muziek met bijbehorende maximale grenswaarden niet toereikend zijn om de overlast op te lossen. De Stichting Geluidshinder formuleert dat op haar site als volgt: (https://nsg.nl/file/647/)

 “Door de ontwikkelingen in muziekstijlen en de kwaliteit van geluidsinstallaties worden vaak veel lage tonen geproduceerd.  Bewoners rondom horecabedrijven kunnen hinder ervaren van met name de bastonen. Lage tonen worden door bouwkundige constructies minder goed tegengehouden dan midden- en hoge tonen. Meer bassen in muziekgeluid kan daarom resulteren in meer overlast voor de omgeving.” 
Gelukkig is nu ook de gemeente tot dat inzicht gekomen. Na een nieuwe meting is eindelijk vastgesteld dat de bastonen te luid hoorbaar zijn in omliggende woningen. Dat betekent dat het Café in een ander, zwaarder geluidsspectrum valt en dat het zijn geluidswaarden naar beneden moet bijstellen. 

Landelijk is er steeds meer aandacht voor de nadelige effecten van harde muziek. Na de oproep van KNO-artsen en Arjan Lubach heeft de Gezondheidsraad haar advies aan de Minister uitgebracht. Zij pleiten voor een maximale grens van 100dB (in plaats van 103dB):
https://www.parool.nl/nederland/muziek-moet-overal-echt-zachter-vindt-de-gezondheidsraad-helft-jongeren-kwetsbaar~b18538a9/

Planontwikkeling Aanpak Overlast Nobelstraat (nav bewonersbrief 5 april jl)
Op 5 april hebben bewoners Nobelbuurt een brandbrief gestuurd naar de burgemeester. We vroegen haar om de meest urgente problemen aan te pakken, met accent op nachtelijke overlast en fietsverkeer.
Na een inventarisatie van de problematiek met alle belanghebbenden heeft de gemeente op 22 november uitgenodigd mee te praten. De opkomst was goed, er waren een flink aantal bewoners aanwezig. Zoals uit reacties van bezoekers blijkt groeit het ongeduld over het uitblijven van oplossingen. Onze prioriteit ligt op het voorkomen van gezondheidsschade door de aanpak van nachtelijk lawaai en fietsparkeer overlast. Zie het verslag in het AD en de Binnenstadskrant: 
https://www.binnenstadskrantutrecht.nl/nieuws/nobelstraat-bekende-feiten-maar-nog-geen-oplossing/34
https://www.ad.nl/utrecht/nog-meer-maatregelen-nodig-om-intense-geluids-overlast-op-nobelstraat-tegen-te-gaan~ac0b46db/
Er is steeds meer erkenning in reacties van lezers over de overlast en dat er wat moet gebeuren:
https://www.duic.nl/algemeen/welke-problemen-spelen-er-in-de-nobelstraat-in-utrecht-gemeente-start-onderzoek/ 

De gemeente verwacht het onderzoek naar de volgende thema’s nog deze maand af te ronden, daarna begint de planvorming: 

* Geluid tijdens uitgaansnachten           * Aantallen horeca

* Evenementen & Geluid                       * Verkeersveiligheid

* Fiets parkeren                                     * Trillingen busverkeer

* Bevoorrading horeca/bedrijven           * Schoon/vuil 

Wil je meedenken in de planfase? Meld je alvast aan op de site van de gemeente:
https://denkmee.utrecht.nl/nl-NL/projects/aanpak-problemen-nobelstraat/

 

Mededelingen, Vragen en Overig nieuws: 

Politiek Café Geluidshinder/gezondheidsschade, op 18 januari as. 
Je kunt vooraf op de site van Binnenstad030 een enquête invullen met jouw ervaringen. De avond vindt plaats op Domplein 4 en begint vanaf 19.30. De avond wordt geleid door Cees Grimbergen. 
https://www.binnenstadskrantutrecht.nl/blog/initiatiefgroep-binnenstad-030

Gezocht: meedenkers voor het taxibeleid in de Nobelbuurt
Er komt een nieuwe taxiverordening voor de binnenstad. De gemeente zoekt mensen die hun ervaringen willen delen of goede ideeën hebben Wil je meedenken? Stuur dan een mail naar Nobelstraat@outlook.com

Nieuwe site voor meldingen van overlast
Slimmelden bestaat niet meer. Vanaf heden kun je overlast melden via https://meldingen.utrecht.nl

We merken dat ambtenaren en politieagenten beter op de hoogte zijn van de overlast in de Nobelbuurt. Niettemin worden meldingen nog lang niet altijd goed opgelost. Ook de politie benadrukt dat het belangrijk is om te blijven melden. Als je niet kunt slapen of wakker wordt van nachtelijke bezoekers, bel dan de Politie 0900-8844

 

Nobel Buurt Journaal | 7 november  2022

Flink vestiging in de Nobelstraat
Flink moest per 1 oktober jl onder last van een dwangsom het pand aan de Nobelstraat verlaten. Flink vecht dat aan. Afgelopen week, op 3 november kwam de zaak voor bij de rechter. We verwachten uiterlijk 17 november een uitspraak. Inmiddels heeft een rechter in andere zaken al uitspraken gedaan, waaronder die over de Flink vestiging op de Amsterdamse Straatweg. Zie hieronder de meest recente uitspraken van 7 oktober:

https://www.ustad.nl/nieuws/3479771/flitsbezorger-flink-mag-in-afwachting-van-rechtszaak-nog-steeds-niet-open-aan-amsterdamsestraatweg

https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/flitsbezorger-flink-moet-van-rechter-verdwijnen-uit-vve/

Verzoek tot handhaving geluidsoverlast nachtelijke uren
In april van dit jaar heeft Kees van Oosten namens de Nobelbuurt een verzoek tot handhaving ingediend, zodat bewoners weer van een goede nachtrust kunnen genieten. Dat verzoek blijft zeer urgent. Sinds ons laatste Buurtjournaal in juni weten we van drie huishoudens dat zij zijn verhuisd omdat ze 's nachts niet konden slapen.

De gemeente (Vergunning, Toezicht en Handhaving) heeft het verzoek afgewezen.

nobelstraat 920x518 (1 van 1)-2 © Gert-Jan Peddemors

Kort gezegd omdat de herrie van bezoekers niet te koppelen zou zijn aan de feestcafés, omdat er weinig meldingen zouden zijn vanuit bewoners en omdat bekend is dat het een studenten uitgaanslocatie is.

De afwijzing is als bijlage toegevoegd. We hebben in juni van dit jaar bezwaar gemaakt tegen de redenatie van de gemeente. We wachten nog op hun reactie.

Muziekoverlast direct omwonenden van Café Otje

De muziek is direct hoorbaar in de huizen en slaapkamers van bewoners in de huizen die grenzen aan het pand waarin Otje gevestigd is. Het probleem is al langer bekend, de huizen zijn niet berekend op de geluidsdecibels die in dit type horeca gewoon zijn.

Hoewel eigenaren en bewoners met elkaar in gesprek blijven leidt dat niet tot een permanente oplossing van het probleem. In de afgelopen 7 maanden heeft de Koninklijke Horeca Nederland twee keer nieuwe geluidsnormen vastgesteld die nachtrust zouden moeten garanderen. Tot drie keer toe blijkt dat niet te werken. Bewoners gaan 's nachts met geluidsdoppen naar bed, de gemeente lijkt niet in staat om de overlast een definitief halt toe te roepen.

Landelijk is er inmiddels steeds meer aandacht voor de nadelige gezondheidseffecten van geluidoverlast:

https://www.ad.nl/show/tinnituspatient-arjen-lubach-gruwelt-in-avondshow-van-aanpak-gehoorschade-heel-raar~a377d802/

https://nos.nl/artikel/2444766-kno-artsen-horeca-moet-volume-terugdraaien

Onze oproep van 5 april aan de burgemeester: pak de overlast aan!

Nadat de burgemeester in ons gesprek heeft erkend dat daadwerkelijk sprake is van een optelsom aan knelpunten in de Nobelbuurt, is een projectleider aan de slag gegaan. Hij heeft de ambtenaren van alle betrokken afdelingen bij elkaar gezet die samen met bewoners en ondernemers een plan gaan maken voor een leefbare en gezonde Nobelbuurt.

Op 22 september vond de startsessie plaats. De projectgroep van de gemeente presenteerde daar de knelpunten die ze hadden opgehaald bij alle betrokkenen in onze buurt: bewoners, winkeliers, studentenverenigingen, fietsersbond, invalidenbond, de busmaatschappij, de politie en de horecaondernemers. Van de gemeente waren alle betrokken afdelingen erbij: milieuadviseurs geluidsoverlast, schoon en vuil (de mensen die dagelijks de straten schoonvegen), de handhavers, de politie, veiligheidsadviseurs verkeer.

De sessie heeft thema's opgeleverd waarmee de projectgroep samen mét bewoners en andere belanghebbenden aan gaat werken:

•          Geluid tijdens uitgaansnachten

•          Aantallen horeca

•          Evenementen & Geluid

•          Verkeersveiligheid

•          Fietsparkeren

•          Trillingen busverkeer

•          Bevoorrading horeca/bedrijven

•          Schoon/vuil

Op dinsdag 22 november in de avond presenteert de gemeente wat er tot nu toe is opgehaald en nodigt ze álle belanghebbenden uit om een stap verder te kunnen komen richting oplossingen: hoe komen we tot een gezonde en leefbare Nobelbuurt?

De gemeente zal de uitnodiging met locatie en tijdstip via een wijkbericht verspreiden. Wees erbij en noteer de 22e november alvast in jullie agenda's!

Nobelbuurt-zaken in het Nieuws:

Gesproken Column van Jelle Reumer in programma VARA/BNN Vroege Vogels:

https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/column-jelle-reumer-optelsom

20 juli 2022 AD:

https://www.ad.nl/utrecht/elektrische-bussen-trillen-utrechters-hun-bed-uit-hoelang-houdt-mijn-huis-dit-nog-vol~a3f0eb2f/

 

 

14 juli 2022

Bewoners Nobelbuurt |14 juli 2022


Bewoners van de Nobelbuurt komen in opstand tegen overlast. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek door bewoners heeft de gemeente besloten dat darkstore Flink moet verhuizen. De vestiging aan de Nobelstraat heeft tot oktober de tijd om een andere locatie te vinden, daarna moeten zij uit de Nobelstraat weg zijn onder last van een dwangsom.

Flink heeft een zienswijze ingediend. Ze krijgen nog een kans om aan te geven dat ze het niet mee eens zijn met de opgelegde verhuizing en ook waarom. De gemeente beoordeelt dat en beslist dan of ze wel/niet vasthouden aan hun besluit.

Aanvraag vergunning Restaurant op Nobelstraat 293
De vergunningsaanvraag voor nog een restaurant in de Nobelstraat (200 zitplaatsen) is door de gemeente herroepen. De gemeente acht het niet aannemelijk dat kan worden voldaan aan de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bovendien past het volgens de gemeente niet om een horecagelegenheid toe te staan in een buurt die al zeer negatief wordt beïnvloed door uitgaanspubliek, waarbij handhaving van de openbare orde al zeer veel capaciteit vergt die niet altijd voorhanden is.
Overigens pleit de Koninklijke Horeca Nederland er zelf ook voor dat binnensteden niet worden ‘opgevuld’ met horeca, omdat dit leidt tot zwakkere binnensteden:
https://www.retailestatesolutions.com/zwakkere-binnensteden-door-te-veel-horeca/

Geluidsnormen evenementen
In juni kwam een zaak voor de bestuursrechter waarin bezwaar was gemaakt tegen de te hoge geluidsniveaus die door de gemeente worden toegestaan bij evenementen op het Lucasbolwerk. De gemeente houdt zich niet aan een uitspraak van de Raad van State die stelt dat rekening gehouden moet worden met de (gebrekkige) isolatie van monumentale panden bij het vaststellen van de maximale geluidsniveaus. Naar aanleiding van deze zaak heeft de Stadsschouwburg voor dit jaar besloten het festival terug te brengen van 16 dagen vorig jaar naar 2 dagen dit jaar. Dat scheelt, maar uiteindelijk gaat het erom dat de gemeente de maximale geluidsniveaus afstemt op de monumentale panden en ook rekening houdt met de al extreem hoge belasting van de omgeving door het aanwezige nachtleven en de drukke busbaan.
https://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-college-heeft-schijt-aan-algemene-wet-bestuursrecht-1/

Aanpak overlast Nobelbuurt
Zoals eerder gemeld erkent de burgemeester dat sprake is van een opeenstapeling van problemen in onze buurt. Ze heeft een projectleider aangesteld die een aanpak maakt om de overlast in de Nobelbuurt op te lossen. We hebben met hem en de binnenstad adviseur een rondje gemaakt door de wijk. De projectleider gebruikt de zomerperiode om uit te zoeken wat er allemaal speelt en wat al eerder aan maatregelen is ingezet met welk effect. Daarnaast gaat hij in gesprek met bewoners en ondernemers. Na de zomer wordt in samenwerking met de buurt een plan gemaakt. Het is onze inzet om daar ook concrete doelen aan te koppelen met 'meetmomenten', om vast te stellen of het geluidsniveau en aantallen geparkeerde fietsen daadwerkelijk afneemt.

Inzet horecastewards en handhaving alcoholgebruik op straat
De gemeente heeft van 16 juni tot en met 9 juli horecastewards ingezet om het publiek aan te spreken op ongewenst gedrag. Daarnaast geeft de gemeente aan dat er actiever gehandhaafd wordt op alcoholgebruik op straat.

 

Elke nacht een festival in de Nobelbuurt

Bewoners | 20 mei 2022

Bewoners van de Nobelbuurt komen in opstand tegen de nachtelijke geluidsoverlast. Zij vroegen de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast een geluidmeting uit te voeren in de Nobelstraat. Hieruit blijkt dat omwonenden tot 4 uur ‘s nachts elke minuut worden blootgesteld aan geluidsniveaus die volgens de normen van de GGD en de Wereldgezondheidsorganisatie slaapverstoring veroorzaken. Het gemiddelde geluidsniveau is zo hoog dat dit volgens wetenschappelijk onderzoek de kans op hart- en vaatziekten met meer dan 20% vergroot.

De slaapverstoringen onder bewoners worden versterkt door het soort geluid. Het menselijk brein is uniek afgestemd om alert en snel te reageren op menselijk geschreeuw. Dit type geluid activeert het angstcentrum in de hersenen omdat het van nature betekent dat er gevaar dreigt. Een menselijk lichaam schiet dan vanzelf in de waakstand.

Slapen naast een drilboor
Meldingen van bewoners leveren tot nu toe weinig op. Maatregelen concentreren zich op de verkeersveiligheid die in het geding is als dronken uitgaanspubliek zonder te kijken de busbaan op zwalkt. De gemeente lijkt daarnaast vooral huizen beter te willen isoleren in plaats van de oorzaak aan te pakken. De extreem hoge benodigde isolatiewaarden zijn volgens de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast onmogelijk te realiseren, laat staan in monumentale panden: 'Anders gezegd, er kan gewoon niet geslapen worden in slaapkamers aan de voorzijde'. Dat betekent ook dat slapen met een open raam onmogelijk is, zelfs tijdens bloedhete zomernachten.

Ondanks de drukke doorgaande bus route in Nobelstraat zijn de geluidsniveaus ’s nachts nog hoger dan overdag. Elke nacht werden meerdere piekniveaus boven de 100 decibel gemeten, luider dan een drilboor. Geluidsniveaus die niet zouden worden toegestaan als deze daadwerkelijk ’s nachts door machines worden veroorzaakt in woonomgevingen. “Blijkbaar leeft het onterechte idee dat menselijk geschreeuw minder slaapverstoring veroorzaakt” aldus een bewoner.

AlexanderNobelstraat-in-de-nacht-2

Utrecht zou daarom het goede voorbeeld moeten volgen van een grote stad als Parijs. Straatlawaai wordt daar live gemonitord met de Meduse, een apparaatje dat rond de 1000 euro kost. Dat geeft inzicht. Nu verleent de gemeente nog steeds nieuwe horecavergunningen in gebieden die al overlopen van overlast, ook in de Nobelbuurt.

Afgescheept
Met uitspraken als 'als je stilte wilt dan moet je niet in de binnenstad gaan wonen' of 'het gaat om een paar bejaarde beroepsklagers' worden bewoners steevast afgescheept. In een raadsvergadering afgelopen oktober werd dit geluid nog vertolkt door D66 Utrecht. Maar bewoners vragen niet om absolute stilte of een stad zonder horeca. Ze vragen dat er rekening wordt gehouden met de omgeving en dat er omwille van de gezondheid een bovengrens wordt gesteld aan het nachtelijk zwerflawaai.

De situatie is inmiddels zo ernstig dat bewoners overspannen raken of een slaapstoornis ontwikkelen. Sommigen zijn al verhuisd of hebben hun bed naar de woonkamer verplaatst. Het gaat niet meer om overlast. Er is sprake van een gezondheidscrisis.


nobelstraatfietsers© Gert-Jan Peddemors

 

< naar blogs-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Brieven uit de buurt, Stok aan Bloem
Nieuw uitstallingenbeleid staat of valt met handhaving
Nobelbuurt