Navigatie menu
zoeken
Nieuw uitstallingenbeleid staat of valt met handhaving
Nieuw uitstallingenbeleid staat of valt met handhaving
 INITIATIEFGROEP BINNENSTAD030  Nieuw uitstallingenbeleid staat of valt met handhaving
Ben Nijssen |
22 oktober 2023

De gemeente heeft nieuwe regels opgesteld voor uitstallingen. In de Binnenstad wordt het aantal uitstallingen beperkt en moet er 1.5 m ruimte voor voetgangers overblijven. In het voetgangersgebied moet er 4 m vrije ruimte overblijven. Op papier is dit een verslechtering voor de ruimte voor voetgangers omdat de huidige regels voorschrijven dat er helemaal geen uitstallingen zijn toegestaan. In de praktijk moet het echter een verbetering gaan betekenen, mits de nieuwe regels inderdaad gehandhaafd gaan worden. Het nieuwe beleid moet op 1 april ingaan.

Al zo’n 2 jaar geleden werden winkeleigenaren en bewoners (vertegenwoordigd door Binnenstad030) uitgenodigd door de gemeente om het uitstallingen beleid met elkaar te bespreken. De bewoners waren in deze besprekingen zwaar in de meerderheid. De meeste winkeleigenaren waren tegen beperking van het aantal en de grootte van de uitstallingen, hoewel met name het CMU (Centrum Management Utrecht) zich gematigd opstelde en uiteindelijk ook instemde met de maatregelen.

De bewoners waren voor handhaving van het uitstalverbod in de Binnenstad, vooral omdat dit heel eenduidig is. Als er toch uitstallingen zouden worden toegestaan, dan pleitte Binnenstad030 voor een vrije voetgangersruimte die moest worden bepaald op basis van de voetgangersdrukte. Een vrije ruimte van 1.5 m blijkt op sommige plekken te smal te zijn. Een voorbeeld daarvan is de Voorstraat/Wittevrouwenstraat. Bij de herinrichting van dit gebied, 3 jaar geleden, werd beloofd dat dit een voor voetgangers goed toegankelijke straat zou worden met minstens 1.5 vrije ruimte. In de praktijk blijkt die voetgangers vriendelijkheid zwaar tegen te vallen. In de Korte Jansstraat/Domstraat waar juist de breedte van de terrassen werd beperkt is wel voldoende ruimte voor voetgangers.

De nieuwe regels houden in dat er voor een winkel maar één uitstalling mag staan die 1 m breed, 50 cm diep en 1 m 80 hoog mag zijn. Daar mogen een gevelbankje en een bloempot naast gezet geworden. Ongetwijfeld zullen de winkeliers weer naar mogelijkheden op zoek gaan om meer reclame te tonen. Daar zijn al tegenmaatregelen voor opgezet; op het bankje en de bloempot mogen geen reclame-uitingen komen te staan. Ook een bakfiets met reclame is niet toegestaan, tenzij die fiets ook daadwerkelijk als vervoermiddel wordt gebruikt. Dit soort zaken maakt handhaving niet gemakkelijk.

Winkeliers hebben voortdurend met een schuin oog gekeken naar de terrassen. Waarom zijn deze dan wel toegestaan, terwijl deze wellicht nog meer in de weg staan? Bij terrassen is nog wel de regel opgenomen dat de reclame daarvoor binnen de toegestane ruimte van het terras moet komen te staan. De weerstand van de winkeliers is niet geheel begrijpelijk. Het verblijfsklimaat voor het winkelende publiek zal zonder uitstallingen ook prettiger zijn. Een voorbeeld hiervan is Hoog Catharijne. Eigenaar Klépierre heeft hier bepaald dat uitstallingen niet zijn toegestaan. Als niemand dit ook doet dan hebben de winkeliers er ook minder behoefte aan. Dit kan ook voor de situatie op straat op gaan. De ene reclame uiting lokt weer andere uit, tot er zoveel is dat ze ook geen nut meer hebben.

Zoals reeds opgemerkt zijn de besprekingen hierover al 2 jaar geleden gevoerd, de regels zelf zijn al in december vorig jaar gepubliceerd. Het is dan ook een raadsel waarom nu pas de regels officieel zijn goedgekeurd en waarom ze pas op 1 april 2024 ingaan. Opmerkelijk is dat de gemeente niet tegelijkertijd uitspraken heeft gedaan over handhaving van de regels. Hopelijk niet omdat ze geen valse toezeggingen willen doen. Want dat het moeilijk zal worden om alle niet toegestane objecten van straat te krijgen is wel zeker. Binnenstad030 zal hierover in het eerstkomende overleg met de wijkwethouder Eva Oosters in gesprek gaan.

 

screenshotwieisdebob

Ben Nijssen | 29 september 2023

De bijeenkomst van Binnenstad030 in de muziekschool om de belangstelling voor de oprichting van een Bewoners Overleg Binnenstad (Bob) te peilen heeft 45 belangstellenden getrokken. De meerderheid van de aanwezigen was voor oprichting van een vertegenwoordigend orgaan voor Binnenstadbewoners.

Directe aanleiding voor Binnenstad030 voor oprichting van een Bob was het instellen van een Alliantie overleg door de gemeente die de vertaling van de Omgevingsvisie Binnenstad 2040 naar meer concrete doelstellingen gaat begeleiden. In deze Alliantie moeten vertegenwoordigers van een groot aantal belangenorganisaties zitting nemen. De gemeente heeft Binnenstad030 gevraagd om 2 vertegenwoordigers vanuit de bewoners voor dit overleg te leveren. Binnenstad030 heeft dit toegezegd, maar vindt in principe dat dit geen leden uit hun bestuur moeten zijn. De reden hiervoor is dat ze een actiegroep zijn die ook juridische procedures tegen de gemeente voert. Overleg en actievoeren moeten duidelijk van elkaar gescheiden blijven.

De aanwezigen van de bijeenkomst konden zich in deze opstelling vinden. Tegelijkertijd was er ook scepsis over deelname in de Alliantie die gevoed werd door wantrouwen in de zin van participatie in de Alliantie. Welke invloed kun je hiermee uitoefenen? Als je toch deelneemt moet dit namens een achterban en daarvoor is een Bob nodig, die meningen onder Binnenstadbewoners kan peilen. Dit zal echter nogal wat inspanningen gaan vergen, waarbij de inzet van een professionele ondersteuner noodzakelijk is.

Een voldoende aantal van de aanwezigen was bereid een en ander voor de oprichting van een Bob mét professionele ondersteuning te gaan voorbereiden.

 

Schermafbeelding 2023-09-29 om 14.30.57

Erik Lamers | 26 augustus 2023

Met de oprichting van een nieuwe overlegorgaan van bewoners in de binnenstad wil Binnenstad030 de belangen van bewoners in wijken, buurten, pleinen en straten verder bundelen. Bewoners moeten aan bestuur en politiek Utrecht laten zien en horen dat zij er ook nog zijn.

Nog teveel wordt aan het belang van bewoners te weinig gewicht toegekend bij belangen afwegingen waarbij de leefbaarheid in veel buurten en wijken in geding is. Dit moet anders en wordt ook anders als krachten worden gebundeld in een nieuw representatief overleg orgaan van bewoners in de binnenstad.

Waarom juist nu?
Dit vraagstuk speelt toch al veel langer zult u zeggen. Klopt; maar met de uitvoering van de omgevingsvisie binnenstad gaan we wel een nieuwe fase in waarbij een goede vertegenwoordiging voor bewoners steeds belangrijker wordt. De visie op de binnenstad moet nu concreet gemaakt worden in buurten en wijken. Hier zullen belangrijke keuzes moeten worden gemaakt over de inrichting van die wijken en buurten; dus over ons leefklimaat. De gemeente heeft alvast de eerste stap gezet door op wijkniveau binnenstad aan alle partijen, die wonen, werken of anderszins betrokkenheid hebben bij de binnenstad, gevraagd zich te laten vertegenwoordigen in een nieuw overleg orgaan Alliantie Binnenstad.

Weldra zullen buurten, pleinen en straten volgen. Ook daar zullen betrokken partijen gevraagd worden hun inbreng te leveren in nieuwe gebiedsprofielen voor hun woon, werk en leefomgeving. Waar de belangen behartiging van commerciële partijen veelal goed geregeld is met ondersteunende bureaus is dit bij bewoners veel minder het geval. Er is kortom werk aan de winkel om dit ook voor bewoners te regelen zodat op alle niveaus bewoners vertegenwoordigd zijn met de juiste mensen die elkaar kunnen steunen waar dat nodig is.

Welke positie heeft Binnenstad030 hierbij?
Binnenstad030 is gevraagd door de gemeente om als vertegenwoordiger van de bewoners binnenstad zitting te nemen in de genoemde Alliantie. Binnenstad030 heeft onder voorbehoud aan dit verzoek voldaan, maar vindt dit niet de juiste plek voor haar. Binnenstad030 heeft immers ook de nodige juridische conflicten met de gemeente. Dit is volgens Binnenstad030 moeilijk te combineren met een vertegenwoordiging in deze Alliantie. Een nieuwe belangen behartiger voor bewoners is dan ook bittere noodzaak om op korte termijn als eerste de vertegenwoordiging in de Alliantie Binnenstad te regelen.

Nu nog de juiste mensen vinden.
De juiste mensen vinden voor dit initiatief is eerste prioriteit. Dit zijn allereerst die mensen die nu al betrokken zijn bij de leefbaarheid in hun buurt of wijk. Maar ook mensen die vinden dat hun wijk of buurt wel wat extra aandacht mag krijgen van bestuur en politiek roepen wij op mee te doen. Daarom de oproep aan iedereen die het belangrijk vindt dat haar straat, wijk of buurt vertegenwoordigd is in dit nieuwe overleg orgaan voor bewoners binnenstad zich aan te melden voor een eerste bijeenkomst. Laat je informeren en doe mee!

Datum 27 september 2023
Plaats Domplein 4 zaal 201
Tijd 20.00 uur

Aanmelden kan via het volgende email adres binnenstad030@gmail.com

Een vriendelijk verzoek om dit snel te doen zodat wij, de initiatiefnemers, weten op hoeveel bewoners wij kunnen rekenen. Ook als U niet aanwezig kunt zijn zien wij graag een mail met steunbetuiging tegemoet.

 

B030screenjaar

Frank van Eijkeren | 17 mei 2023

Waar heeft Binnenstad030 zich het afgelopen half jaar zoal mee bezig gehouden? Lees de halfjaarlijkse rapportage.

Politiek café op 18 januari 2023 over geluid en gezondheid. Het kostte veel tijd om dit voor te bereiden maar de avond was een succes. Er kwam veel los over geluidsoverlast bij de bewoners. De politiek was onder de indruk.
We hebben geprobeerd ook na 18 januari de aandacht voor geluid en gezondheid vast te houden.
We hebben daartoe een brief gestuurd aan de wethouders en de leden van de Raad over de uitkomsten van het politiek café (zie onderin deze blog).
Een van de vervolgen is ook dat we op regelmatige basis overleg zijn gaan voeren met de wijkwethouder, Eva Oosters. Zij is verantwoordelijk voor de Binnenstad en heeft milieu in haar portefeuille.
Ook proberen wij te sturen op de nota over geluid die de Gemeente binnenkort gaat uitbrengen. 

Bundeling actiegroepen
We proberen ook een bundeling van actiegroepen tot stand te brengen. Daarmee zou het overleg met de Gemeente aan kracht kunnen winnen. De horeca en Utrecht Marketing hebben immers ook een regulier overleg met de Gemeente. Wij zijn van mening dat de Gemeente hier ook financieel aan zou moeten bijdragen.

Evenementenlocaties
De Gemeente heeft 10 locaties in Utrecht aangewezen als eerste in te richten evenementenlocaties. Het gaat om Stadhuisplein, Domplein, Strijkviertel, Lepelenburg, Lucasbolwerk, Julianapark, Maximapark, Wilhelminapark, Transwijk en Griftpark.
We hebben met de gemeente overlegd over algemene randvoorwaarden waaraan al deze locaties zouden moeten voldoen. Ook participeren we in het overleg over een aantal concrete locaties.

reacties kunnen naar frankvaneijkern@gmail.com

 

Schermafbeeldingblogb030nachtcultuur

Binnenstad 030 | 21 april 2023

Onderstaande brief schreven wij onlangs aan de Wijkwethouder Binnenstad Eva Oosters en de gehele Gemeenteraad, naar aanleiding van de Visie Nachtcultuur.

Lees de Visie Nachtcultuu 

Zeer geachte leden van de Raad,

De Visie Nachtcultuur wil Utrecht met spraakmakende uitgaansgelegenheden positief op de kaart zetten. De bestaande nachtcultuur in de stad is al spraakmakend, maar dan in negatieve zin. De burgemeester heeft verklaard machteloos te staan in haar pogingen om de nachtelijke rust in de Nobelstraat en omgeving en op een aantal andere locaties te garanderen. Het ontbreekt haar aan de middelen, het geld en de menskracht.

Nachtcultuur ja
Binnenstad030 heeft kennis genomen van de Visie Nachtcultuur en de daarop inspelende RIB met vertegenwoordigers van ondernemingen uit de branche. We erkennen dat er behoefte is aan een plek waar de nachtcultuur beleefd kan worden met een kwalitatief hoogstaand aanbod. Als bewoners van de Binnenstad bekijken we de Visie vanuit de mogelijke gevolgen voor het bezoek van nachtelijke bezoekers aan de Binnenstad.
Voor de Binnenstadbewoner zou het positief zijn als een nieuwe nachtlocatie leidt tot minder bezoekers in de Binnenstad.

Maar waar?
Het lijkt ons niet meer dan logisch dat er voor een locatie voor grootschalige nachtelijke evenementen gezocht wordt naar een locatie buiten de Binnenstad; ook niet in het Beurskwartier. Een probleem is dat door de inbreiding van de stad steeds meer gebieden een bestemming voor wonen krijgen. Mogelijk dat industrieterreinen het beste alternatief bieden.
Deze gebieden zijn echter niet aangenaam voor bezoekers, die naast het evenement ook ander vertier zoeken. Dit kan betekenen dat de nachtelijke bezoekers toch ook de Binnenstad gaan bezoeken.
Als het nachtevenement zo succesvol is dat er meer bezoekers van buiten naar Utrecht komen, kan dit zelfs betekenen dat het bezoek aan de Binnenstad nog verder zal toenemen.

Geen uitbreiding nachthoreca in Binnenstad!
Tijdens de RIB bleek dat de horeca ondernemers in het centrum van mening zijn dat de overlast van uitgaanspubliek op straat wordt veroorzaakt doordat er binnen te weinig ruimte is voor alle bezoekers. (Is dit zo?) Ze pleiten dan ook voor uitbreiding van de bestaande gelegenheden en voor nieuwe locaties in de Binnenstad.
Het moge duidelijk zijn dat de bewoners hier niets voor voelen. Meer ondernemingen zal leiden tot meer nachtelijk publiek op straat dat van zaak naar zaak trekt. Vele ondernemers vinden de kwalitatieve uitbreiding minder belangrijk. De jongeren zouden vooral zoeken naar mogelijkheden om 's nachts even helemaal los te kunnen gaan op zo hard mogelijke muziek en zullen niet meteen stil zijn als ze een café of dancing verlaten.

Handhaven nu!
Door het niet handhaven lijkt het er op dat het college de bestaande nachtcultuur niet wil aantasten. De Visie Nachtcultuur zal dan ook niet gunstig voor de Binnenstadbewoners uitpakken.
Voor Binnenstad030 is dit een niet te verdedigen houding. De overheid is verplicht te zorgen voor tenminste de nachtrust en daarmee de gezondheid voor hun bewoners. Deze houding heeft al te lang geduurd. Niet langer mag beweerd worden dat de juridische mogelijkheden ontbreken en hoe dan ook zal er actie moeten worden genomen.

Met vriendelijke groet,
Binnenstad030
 

https://binnenstad030.wordpress.com/2023/04/21/visie-nachtcultuur-roept-vragen-op/
 


Binnenstad 030 | 23 maart 2023

Onderstaande brief schreven wij onlangs aan de Wijkwethouder Binnenstad Eva Oosters en de gehele Gemeenteraad.

Zeer geachte leden van de Raad, 

Ernstige geluidshinder schaadt de gezondheid. In veel delen van de binnenstad is er vaak geluidshinder. De Gemeente heeft de wettelijk plicht om de gezondheid van haar burgers te beschermen, maar doet dat niet.

Binnenstad030 vraagt de Raad om het College op te dragen zijn plicht te doen door normen en maatregelen uit te vaardigen en uit te voeren waarmee geluidshinder tot aanvaardbare niveaus wordt beperkt, en de relevante bestaande wetten en regels te handhaven

Op woensdag 18 januari organiseerde Binnenstad030 een politiek café over geluidshinder en gezondheid in de binnenstad. De grote opkomst van bewoners en de aanwezigheid van een tiental raadsfracties tonen het belang van dit onderwerp. De verhalen van aanwezigen over hun ziekmakende woon- en leefklimaat logen er niet om. Geluidshinder in de binnenstad veroorzaakt slapeloosheid en stress, met serieuze gevolgen voor de gezondheid.

Uit het feit dat de emoties soms hoog opliepen blijkt dat de mentale belastbaarheidsgrens van veel burgers is overschreden.

Uitslag enquête
Tijdens de avond werd de uitslag van onze enquête over de bescherming van de woonfunctie in de binnenstad gepresenteerd.
Twee derde van de 497 respondenten ervaren geluidshinder, waarvan de helft "erg veel" of "onverdraaglijk veel". Maar 29% ondervindt geen slaapverstoring door geluidshinder, tegen 20% "erg veel" of "zeer ernstige". De helft van de respondenten meent dat geluidshinder de laatste jaren is toegenomen. De verhalen van de aanwezigen bij het politiek café bevestigen dit beeld.
De hele uitslag van de enquête vindt u hier: Resultaten enquête geluidshinder

Motie 38 uit 2018 nog steeds niet uitgevoerd
Geluidshinder in de binnenstad is geen nieuw probleem. Op 8 maart 2018 nam het College motie 38 over, waarin werd vastgesteld:

'Dat overlast in de binnenstad een veelkoppig monster is, dat onder andere bestaat uit geluidsoverlast, zwerfvuil, drukte, bevoorradingsverkeer, wildplassen en stank' en 'Dat het noodzakelijk is deze overlast op verschillende fronten te bestrijden, bijvoorbeeld door intensivering van de handhaving, preventieve handhaving, een meldpunt dat 24/7 bereikbaar is, afspraken over bevoorradingsverkeer, afvalverwerking, inrichting van de openbare ruimte, facilitering van gesprek tussen ondernemers en omwonenden, en verstandige allocatie van horeca.'

Wij moeten constateren dat dit niet is gebeurd en dat er nu meer geluidshinder is dan in 2018. Het College beloofde de Raad op 8 maart 2018 een plan om geïnventariseerde overlast aan te pakken. In februari 2021 bood het College aan de Raad het rapport "Levendigheid en rust in de binnenstad' aan. Dit is nog niet in de Raad besproken. Het is een zonderling rapport omdat het geluidshinder niet behandelt, ofschoon het daarom werd geschreven. De hiervoor opgegeven reden is dat er geen regels en normen voor geluidshinder bestaan en er daarom niet tegen kan worden opgetreden. Deze opvatting is onjuist.

Gezondheid is een grondrecht
Gezondheid is een grondrecht (artikel 10, 11 en 22 Grondwet) en het politiek café toonde ons dat dit inzicht bij de Gemeente en in de Raad van Utrecht niet sterk leeft. De gemeente heeft de grondwettelijke plicht om de gezondheid van Utrechters "te bewaken, te beschermen en te bevorderen". Bij iedere bestuurlijke beslissing moet het aspect gezondheid bewaakt worden. Er bestaat geen twijfel over dat geluidshinder en verstoorde nachtrust schadelijk zijn voor de gezondheid. Grondrechten gaan boven particuliere en maatschappelijke belangen. Een gemeente die een grondrecht daartegen afweegt, verzaakt haar plicht, en dat lijkt de Gemeente Utrecht stelselmatig te doen. Bij vergunningverlening, handhaving, gedoogbeleid, vestigingsbeleid enz. wordt het recht op gezondheid verwaarloosd.

Burgers dwingen het openbare bestuur steeds vaker via de rechter om hun rechten te beschermen. In dat verband zijn de uit art. 8 EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens) voortvloeiende positieve verplichtingen van overheden van belang, evenals de uitspraak van het Hof dat er bij ernstige overschrijdingen van grenswaarden een rechtsplicht tot handhaving bestaat. Het EVRM is direct toepasbaar recht.
De Gemeente doet er wijs aan om juridificering van haar relatie met burgers te voorkomen door het recht op gezondheid effectief te gaan beschermen. Dat is geen zware opgave.

Ons voorstel: Handhaven en Zorgplicht nakomen
Binnenstad030 stelt voor dat de wet wordt gehandhaafd en gezondheid effectief beschermd wordt in gemeentelijke besluiten:

A. Handhaven
Tijdens het politiek café kwamen onder andere twee belangrijk vormen van schadelijke geluidhinder ter sprake die strafbaar zijn op grond van APV en strafrecht:Geluidhinder van uitgaanspubliek op straat, vooral 's nachts rond sluitingstijden door overtredingen als openbare dronkenschap en geluidshinder, die strafbaar zijn, maar worden toegelaten. Voor geluid binnen horecazaken bestaan er normen, maar is beschermt de handhaving de nachtrust van omwonenden niet effectief. Bevoorrading. Langdurig draaiende koelmotoren, venstertijden negeren, de weg versperren en fout parkeren zijn niet toegestaan, maar worden wel toegelaten. Bovendien wordt bestaand beleid niet of niet effectief uitgevoerd, zoals "Stop en Drop" plekken.

De Gemeente kan aan deze twee acute en ernstige problemen een eind maken door haar plicht te doen en de wet en het APV te handhaven. Waarom de Gemeente de wet niet handhaaft, is voor burgers niet te begrijpen. De burgemeester zei onlangs in de Raad dat handhaving geen soelaas biedt voor de enorme overlast in de Nobelstraat. Waarom dat zo zou zijn maakte ze niet duidelijk. Ook zei ze dat er geen capaciteit voor is. De capaciteit van Handhaving is echter geen natuurverschijnsel waar het College aan is overgeleverd, maar een keuze. Datzelfde geldt voor inzet van de politie. Over de Nobelstraat zegt de burgemeester dat ze liever naar een structurele oplossing zoekt. Dat is een heel goed idee, maar een nog onbekende toekomstige oplossing ontslaat niet van de plicht om vandaag te doen wat vandaag moet gebeuren. 

B. Zorgplicht nakomen
Bovenop de Grondwet, verplicht art. 8 EVRM de overheid om bescherming te bieden tegen overmatige geluidshinder binnenshuis. Daar komt nog bij dat art 2.2c Wet publieke gezondheid het College de verplichting oplegt om gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen te bewaken. Utrecht heeft daar echter geen toetsingskader voor en laat na om preventief voorschriften te ontwikkelen om burgers tegen schadelijke geluidshinder te beschermen.

Binnenstad030 stelt twee acties voor:
Ontwikkel op basis van wetenschappelijke inzichten over gezondheidsrisico's van geluidshinder, akoestische criteria voor alle activiteiten in de stad die vergunningplichtig zijn (zoals evenementen en terrassen). Ontwikkel op basis daarvan standaard voorschriften voor geluidshinder, inclusief registratievoorschriften. En geef VTH de opdracht om deze bij vergunningverlening toe te passen, om in iedere vergunningverlening duidelijk te maken hoe ze zijn toegepast, en om naleving actief te handhaven.

Besteed in de volgende 'Nota Actieplan geluid' aandacht aan alle geluidsbronnen met ernstige gezondheidsrisico's - niet alleen verkeer, spoor en industrie maar ook geluidsbronnen die bijv. de nachtrust of de huisvrede kunnen verstoren - en geef die voorrang bij beleidsmaatregelen.

 

Met vriendelijke groet,
Binnenstad030.

 

De Raad heeft zowel mondelinge als schriftelijke vragen gesteld.

 

Geluidshinder in de Binnenstad
resultaten van de enquête

Binnenstad030 | 19 januari 2023

De enquête is per email uitgezet onder ongeveer 1430 vrienden van Binnenstad030. Ongeveer 50 personen hebben buiten de e-mail campagne om gereageerd. Aan de enquête namen 485 personen deel (vorig jaar 218). De respons rate is derhalve ongeveer 33%. Het is duidelijk dat de enquête een aansprekend thema betrof.

1 030

2 030

3 030

4 030

 

 

7 030

8 030

9 030

10 030

11 030

 

Enquête

Binnenstad030 | december 2022

De onderstaande enquête -Geluidshinder in de binnenstad- dient als input. Doet u mee?
Om te weten in welke mate geluidsoverlast speelt in de binnenstad hebben we een enquête gemaakt. Wij vragen alle binnenstadbewoners vriendelijk deze enquête in te vullen. Niet alleen de bewoners binnen de singels maar ook de bewoners van het gebied direct daar omheen, alsmede het zogenaamde ‘Zuidpoort’-gebied en uiteraard het gebied tussen Catharijnesingel en het spoor en ook het stationsgebied.

Mocht u niet precies weten of u daar bij hoort: vul de enquête gerust in, wij filteren het exacte gebied uit op basis van postcode. Mocht er ook voor andere gebieden een bijzondere uitkomst zijn, dan kijken we daarna hoe we daarmee omgaan. 

Naar de enquête

Zet 18 januari 2023 alvast in uw agenda! Dan presenteren we de resultaten tijdens ons tweede politiek café. Dit vindt plaats om 20.00 uur in de Marnixzaal op Domplein 4.

 

 

Kiezen we voor de voetganger of voor iets anders?

Door Binnenstad030 | 11 februari 2022

De gemeente wil graag meer ruimte maken voor de voetganger. Bij elke herinrichting komt de wens voor "meer ruimte voor de voetganger" aan bod. De smalle straten van de binnenstad, de afstandsmaatregelen in verband met COVID-19, en de toenemende interesse van bezoekers voor onze mooie stad, zorgen er inderdaad voor dat de voetganger in de verdrukking dreigt te komen. En dat terwijl de voetganger juist heel weinig ruimte inneemt - deze hoeft immers geen vervoermiddel te stallen! Die moet je dus koesteren!

Ondertussen zijn er allerlei initiatieven voor het helpen van ondernemers die door de COVID-19 sluitingen hard zijn geraakt. Aan het uitstallingsverbod in de binnenstad, dat toch al niet fanatiek werd gehandhaafd, wordt nu officieel gemorreld. En natuurlijk nemen de horecaterrassen, die tijdelijk groter mogen zijn om afstand te kunnen houden en om meer klanten te kunnen bedienen, ook extra openbare (voetgangers)ruimte in. Als de 1,5 m maatregel straks verdwijnt is moeten de terrassen weer hun gebruikelijke grootte krijgen, maar we weten natuurlijk niet of we definitief van die maatregel af zijn. 
De gemeente heeft het dus best moeilijk. Aan wie stellen ze de schaarse openbare ruimte ter beschikking? Wij hebben daarom de gemeenteraad geadviseerd om drie besluiten die ze binnenkort moeten nemen, in samenhang te zien, om duidelijke keuzes te maken en daarbij de binnenstadsbewoner niet te vergeten.

Deze brief hebben we onlangs gestuurd:

Aan: Gemeenteraad
Leden Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte
Betreft: Maatregelen openbare ruimte Binnenstad vormen samenhangend geheel

Utrecht, 23-01-2022

Geachte leden van de Gemeenteraad/Commissie,

De komende periode worden door het College verschillende maatregelen voorgesteld die betrekking hebben op de openbare ruimte in de Binnenstad. Deze maatregelen zullen in verschillende voorstellen aan u aangeboden worden.
Het gaat om:
Uitbreiden voetgangersgebied
Opnieuw vergunnen van tijdelijke terrassen
Toestaan van uitstallingen

Binnenstad 030 wil u vragen deze verschillende maatregelen als samenhangend geheel aan maatregelen te beoordelen.
De maatregelen zijn in sommige gevallen tegenstrijdig met het uitgangspunt “meer ruimte voor de voetganger” en zijn allemaal in het nadeel van de binnenstadsbewoner. De bewoners van de Binnenstad verenigd in Binnenstad 030 hebben in oriënterende besprekingen hun commentaar op deze maatregelen kunnen geven, maar zijn bevreesd over de uitwerking daarvan.

De reden dat wij u vragen om de maatregelen gezamenlijk in ogenschouw te nemen is gelegen in onze perceptie dat de ruimte voor de voetganger in de Binnenstad als uitgangspunt wordt gehanteerd, maar dat dit uitgangspunt in de voorgestelde maatregelen niet consequent wordt gehanteerd. Zoals ook al aangegeven in de reactie op de Omgevingsvisie Binnenstad (ondersteund door 1100 bewoners) zijn de bewoners van de Binnenstad van mening dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun behoefte aan een leefbare woonomgeving. De bewoners van de Binnenstad beschouwen zich als lijdend voorwerp in de uitbreiding van het voetgangersgebied, vooral de bewoners die in het beoogde gebied wonen. Voor ons kent die uitbreiding geen voordelen. De uitbreiding lijkt vooral gebaseerd op commerciële motieven. Niet vreemd omdat deze uitvloeisel zijn van een convenant (De Rode Loper) met het CMU. De grote druk van voetgangers in dit gebied kan niet het motief voor de uitbreiding zijn. Uit tellingen blijkt namelijk dat de nieuwe straten maar een fractie van het aantal passanten kennen ten opzichte van het winkelgebied.

De maatregelen om terrassen uit te breiden en uitstallingen toe te staan, staan haaks op de doelstelling de voetganger meer ruimte te geven. Vooral bij de tijdelijke uitbreiding van terrassen wordt er geen rekening gehouden met andere obstakels op straat, zoals gevelbankjes, lantarenpalen, gestalde fietsen, geparkeerde auto’s, stilstaande passanten, enz. Tot nu toe zijn uitstallingen in het gebied binnen de singels niet toegestaan, maar worden veelal oogluikend gedoogd. Er zijn maatregelen in de maak om uitstallingen binnen de singels weer toe te staan. Binnenstad 030 stoort zich op veel plaatsen aan uitstallingen; hierbij moet niet alleen gedacht worden aan borden, maar ook aan uitgestalde producten, rijwielen van bezorgdiensten, enz.
Binnenstad 030 is het er helemaal mee eens dat de voetganger in de Binnenstad op nummer één staat. Dit moet dan wel consequent worden doorgevoerd, maar tegelijkertijd moeten niet onnodig noodzakelijke andere vervoerwijzen verhinderd worden.

Wij stellen daarom een tweesporenbeleid voor. De ruimte die de voetganger ter beschikking krijgt wordt afgestemd op het gemiddelde aantal passanten in een straat op de drukste tijden van de dag/week. Die ruimte moet vrij zijn van obstakels (terrassen, uitstallingen, borden palen, straatmeubilair). Nu wordt een minimale doorgang van 1.5 m aangehouden. In winkelstraten is dit onvoldoende voor een prettige doorgang, zeker in corona tijd.

Over de gewenste ruimte moeten nog afspraken gemaakt worden. Wordt er aan die voorwaarde voldaan, dan zijn zowel terrassen als uitstallingen toegestaan. Al vindt Binnenstad030 in principe dat uitstallingen in de Binnenstad ongewenst zijn. Voor terrassen moet nog wel aan een andere voorwaarde worden voldaan en wel: beperkte geluidoverlast. Uitvloeisel van dit uitgangspunt is dat er keuzen gemaakt moeten worden over hoe de ruimte, die over blijft na aftrek van de benodigde ruimte voor de voetganger, ingevuld kan worden. Om de ruimte voor de voetganger te vergroten worden bezoekers per auto zoveel mogelijk geweerd. Zij moeten hun voertuig buiten de singels parkeren of op andere wijze naar de Binnenstad komen.

Bewoners en ondernemers moeten hun woning/bedrijf met elk vervoermiddel kunnen bereiken. Hun auto of die van hun bezoekers moeten zoveel mogelijk in garages geparkeerd worden. Bevoorradend verkeer dient zoveel mogelijk gebundeld te worden en zoveel mogelijk op andere wijze dan per vrachtwagen of bestelbus te geschieden. Het aantal straatparkeerplaatsen kan hierdoor verminderd worden en het aantal verkeersbewegingen beperkt worden. De maximale snelheid binnen de singels wordt op 15 km/u gesteld.

Met vriendelijke groet,
Binnenstad030

 

B030flitsbezorging

Door Binnenstad030 | 8 februari 2022

Aangezien veel mensen (omwonenden van winkels, maar ook weggebruikers) overlast ervaren van flitsbezorgers, en het de verwachting is dat Utrecht een extra aantrekkelijke vestigingsplaats wordt nu dat Amsterdam en Rotterdam voorlopig geen nieuwe vestigingen toestaan, hebben wij gisteren een brandbrief gestuurd aan het College van B&W en de Raadsleden.
 
Ondertussen is de situatie op de Nobelstraat al flink verbeterd.
 
BETREFT: MAATREGELEN TEGEN FLITSBEZORGING
 
Geacht College,
 
Binnenstad030 roept Uw College op om snel met maatregelen te komen om flitsbezorging een halt toe te roepen.
De snelle groei hiervan heeft ernstige gevolgen voor de leefbaarheid in de binnenstad. Nu al bereiken ons berichten over overlast en verkeersveiligheid en we staan pas aan het begin. Bij de behandeling van de omgevingsvisie binnenstad in de Commissie vergadering op 11 december 2021 wilden diverse leden weten wat het College ging doen met de flitsbezorging; de urgentie daarbij onderstrepend. Wethouder Klein vond dat niet het moment en zou er later op terug komen.
 
Nu, twee maanden later is er nog steeds geen zicht op een oplossing. Utrecht is blijkens berichten in de media nog steeds aan het nadenken met welke regelgeving zij moet komen. De flitsbezorgers zelf wachten dit natuurlijk niet af. Hun “business model” vraagt om snelle groei om met een dominante marktpositie eindelijk geld te kunnen verdienen.
Nu Amsterdam en andere steden inmiddels met wetgeving zijn gekomen, en daarmee een pauze inlassen, zullen flitsbezorgers elders hun posities snel willen gaan versterken. Utrecht is zo ľn stad. Bovendien een stad waar veel vastgoed eigenaren met leegstaande panden staan te springen om nieuwe huurders. Op hoeveel panden in de binnenstad en daarbuiten zijn bijvoorbeeld al huuropties genomen in afwachting van toekomstige regelgeving; is daar al enig zicht op?
 
Binnenstad030 maakt zich dan ook zorgen dat de bewoners van de binnenstad straks de rekening gaan betalen voor uw beleid van afwachten. Wat er staat gaat immers nooit meer weg is onze ervaring. Aanpassingen en handhaving achteraf zijn mosterd na de maaltijd en levert, zo is onze ervaring, weinig op voor bewoners van de binnenstad.
 
Als de leefbaarheid in de binnenstad U echt ter harte gaat dan is wachten niet langer een optie.

Met vriendelijke groet,
Binnenstad030
Reageren             

 

Raadsleden volharden in zoeken naar balans

Ben Nijssen | 4 november 2021

Het Politiek Café georganiseerd door Binnenstad 030 in de voormalige muziekschool op het Domplein heeft een volle zaal opgeleverd die in discussie ging met 6 raadsleden.
Vooraf had Binnenstad030 een enquête gehouden onder hun achterban. Hieruit bleek dat 97% bescherming van de woonfunctie belangrijk vindt. Uit de antwoorden van de ondernemers, die ook de vragen hadden beantwoord, bleek dat 76% deze mening was toegedaan. Niettemin bleek dat 73 % van de bewoners tevreden te zijn met hun woon- en leefomgeving. Schokkend was dat 50 % overwoog de Binnenstad te verlaten. De 4 speerpunten van B030, wonen, horecavestigingsbeleid, openbare ruimte en mobiliteit bleek door een grote meerderheid ondersteund te worden.

Speerpunten
Egbert Wesselink, voorzitter van Binnenstad030, vatte de kritiekpunten samen: wonen wordt gekenmerkt door sterke ‘verhokking’, het aandeel eigenaar-bewoners gaat sterk omlaag ten gevolge van de vele investeerders. De sociale samenhang neemt af. De woondichtheid, die al het hoogst is in de Binnenstad, neemt toe, maar de samenleving hangt als los zand bij elkaar.
Horeca neemt toe; in 12 % van de stad zit 84% van de horeca. De primaire functie lijkt het vertier te worden. In de omgevingsvisie staat de verblijfsfunctie in de Binnenstad centraal, maar de ruimte is bestemd om je te vermaken.
In de openbare ruimte komt ruimte vrij door het opheffen van parkeerplaatsen, maar die ruimte wordt ingenomen door commercieel gebruik.
Binnenstad030 vindt dat de bewoners op zijn minst hun woning met alle vervoersmiddelen moeten kunnen bereiken, dus zij zijn niet voor uitbreiding van het voetgangersgebied. De bereikbaarheid in het centrum gaat ten onder door de aantrekkingskracht van het gebied.

Publiek
Het publiek kreeg gelegenheid om stoom af te blazen, want daar bleek vooral behoefte aan te bestaan. De bewoners voelen zich slecht gehoord. Volgens een deelnemer kwamen zij wonen in een stad die rustig was, maar nu snel verandert. Opmerkingen schetsten de gevoelens ‘Neem een voorbeeld aan Amsterdam en reageer voor het te laat is. Dit historisch perspectief ontbreekt in de discussies’ en ‘De Utrechters, die het dempen van de singel ongedaan hebben gemaakt, moeten nu weer aan de slag om de Binnenstad te verdedigen. We gaan weer slecht met de stad om’.
‘Er is onveiligheid door steeds meer rondrazende koeriers en bezorgers’. En ‘Op kritiek wordt met veel mooie woorden gereageerd, maar er wordt in de praktijk weinig mee gedaan’.

Ondernemers
Door aanwezige ondernemers werd het behoud van een goede balans en een goed contact met de buren benadrukt. Bewoners zijn belangrijk voor de leefbaarheid. De Binnenstad moet geen spookstad worden, sociale controle is van groot belang, ook voor ondernemers. Zij constateerden ook dat toen de horeca weer openging de omzet in de winkels steeg.
Niet alle winkeliers zijn blij met de plannen voor uitbreiding van het voetgangersgebied. Voor hen is ook de bereikbaarheid per fiets is belangrijk.

Raadsleden
In het Politiek Café waren Ralph Peters (D66), Erwin Virginia (Groen Links), Erik van de Marel (VVD), Lau Bosse (PvdA), Jantine Zwinkels (CDA) en Eva Oosters (Student en Starter) aanwezig.

Al aan het begin van de avond werden de raadsleden voorgesteld in een filmpje dat gemaakt was door bewoners van de Nobelstraat. Dit filmpje toonde beelden van de behandeling van de omgevingsvisie in de commissievergadering. Deze beelden werden afgewisseld met zeer confronterende beelden van nachtelijk uitgaanspubliek. Achteraf bleek dat de raadsleden daar niet blij mee waren. Maar alleen zo zouden zij beseffen hoe hun woorden in een lege raadszaal thuis worden beluisterd, door een voor hun onzichtbaar publiek dat zich geërgerd heeft aan hun woorden. 

2B030
© Luuk Huiskes

Uit de reacties van de politici bleek, niet onverwacht, dat de bewoners meer ondersteuning hebben te verwachten uit de hoek van GroenLinks, PvdA en CDA dan van D66, Student en Starter en VVD. GroenLinks is het eens met de stelling dat wonen nu ondergeschikt is aan de andere functies, dat er niet gewacht moet worden met verdere uitwerking van de omgevingsvisie en dat het horecakader bijstelling behoeft.
De PvdA vraagt zich af waar de balans eigenlijk ligt en vindt dat er nu keuzes gemaakt moeten worden.
Het CDA wil grenzen afbakenen voor de horeca en pleit voor betere handhaving met name gericht op aspecten die nadelig voor de gezondheid zijn zoals slaapgebrek bij omwonenden.
D66 zoekt duidelijk de balans tussen wonen, winkels en vertier, waarbij wonen niet leidend moet zijn. Wel zou er volgens hen meer spreiding van winkels en vertier over de stad moeten zijn. Maar, redeneren zij, de Binnenstad is nu eenmaal de magneet hiervoor. Ook Student en Starter is voorstander van spreiding. Zij zijn daarbij tegenstander van sluitingstijden voor horeca en winkels, want daarmee zorg je volgens hen juist voor concentratie.

De horeca dichtgooien, lost volgens D66 niets oplost. In tegendeel, het aanbod is te laag voor de vraag volgens hen. Dit zorgt juist voor wrijvingen.
Het CDA vindt dat de wrijvingen tussen horeca en bewoners opgelost moeten worden door goed overleg.

Alle politici konden zich vinden in een stelling uit de zaal dat het winkelaanbod verschraalt. Er is een grote toename van het aantal winkelketens en een afname van echte Utrechtse kleine detailhandel.  Voor hen zijn de huren onbetaalbaar.

Student en Starter denkt aan meer woningen boven winkels waardoor de huren voor de winkels omlaag kunnen. Geconstateerd wordt tegelijkertijd door alle politici dat door de groei van de stad de druk op de Binnenstad groter wordt. Bewoners van buiten de Binnenstad zien toch graag meer winkels en vertier in het centrum. Dit ondanks de plannen om meerdere centra in heel de stad te realiseren. Vanuit het publiek kwam de vraag om deze trends te onderbouwen met cijfers en niet met loze kreten.

Op de vraag of de politici door de avond een duidelijk signaal of een beter inzicht hebben gekregen in de situatie waarin bewoners zich in de Binnenstad bevinden antwoordt de VVD dat ook zij van de Binnenstad geen pretpark willen maken. De nadere uitwerking van de visie in locatieprofielen moet dit, volgens hen, voorkomen.
Groen Links zegt te zullen streven naar een aanpassing van de woonfunctie in de omgevingsvisie. D66 wil ook graag de mening van de Binnenstadsbewoners die er nu niet zijn, horen. Het CDA zal vooral op kwaliteit gaan hameren. Student en Starter is van mening dat er geen echte tegenstellingen bestaan en dat we er onderling uit moeten kunnen komen.

Binnenstad030, gevraagd naar hun mening over het nut van de avond, is zelf verdeeld over de uitkomst. Er is niet echt onderkend dat overlast van horeca, vooral ’s nachts, bedreigend voor de gezondheid is. Het staande beleid blijft, er worden meer bezoekers naar de Binnenstad getrokken. Dit terwijl de woonfunctie wel een juridisch recht is en winkels en vertier niet. Geen van de politici blijkt bereid de woonfunctie centraal te stellen. Zij zoeken liever naar balans.
 

 

 

Reacties op Omgevingsvisie Binnenstad 2040 verwerkt

Ellen van Aken | 5 juli 2021

Het concept Omgevingsvisie Binnenstad 2040 is aangepast, dankzij de reacties van betrokkenen bij de Binnenstad.
Er waren 87 reacties. Eén daarvan kwam van Binnenstad030. Deze reactie is gesteund door 1100 sympathisanten.

In het aangepaste concept is meer aandacht voor wonen in de Binnenstad en het belang van cultuur en kerkgenootschappen voor de wijk. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan aan teksten over het openbaar vervoer, want daar was in de tussentijd meer informatie over gekomen.

Na de zomer, in het derde kwartaal, zal de gemeenteraad zich uitspreken over de visie.

Meer info: gemeentewebsite, onder punt 6.
Daar is ook de Reactienota Omgevingsvisie Binnenstad 2040 te vinden.


Dubbele petten

Ellen van Aken | 23 juni 2021

Onlangs kwamen wij er achter dat een lid van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG), een onafhankelijke organisatie, ook gemeenteambtenaar is van Utrecht, en namens de gemeente optreedt in beroepszaken over geluidshinder die bewoners ervaren in Utrecht.
Wij vinden dit een nogal rare situatie die ons doet twijfelen aan de onafhankelijkheid van de NSG.
We besloten, samen met onze partner de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast, tot een brief.

Bestuur Nederlandse Stichting Geluidhinder

Utrecht, 16 juni 2021

Geacht bestuur, op uw website staat:

'Het doel van de NSG is geluidshinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Als onafhankelijke, ongebonden organisatie streeft zij daarbij naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van geluidsgevoelige gebieden'.

Onlangs hebben wij vernomen dat uw bestuurslid, tevens ambtenaar van de gemeente Utrecht, op 11 februari 2020 als deskundige optrad namens de gemeente Utrecht in een beroepszaak bij de rechtbank Midden Nederland.

Deze beroepszaak ging over een door de gemeente Utrecht verleende vergunning voor 4 warmtepompen op het dak grenzend aan een binnenterrein aan de Mariaplaats. Omwonenden hadden hier bezwaar tegen gemaakt omdat zij daarvan geluidsoverlast vreesden en inmiddels ook hebben. Het beroep van de omwonenden is inmiddels door de rechter gegrond verklaard.

Als inwoners van Utrecht zijn wij van mening dat de dubbele pet die deze ambtenaar draagt ontoelaatbaar is. Het belang dat deze man in de rechtbank verdedigde was duidelijk in strijd met de doelstelling van de NSG.

Aangezien het niet aannemelijk is dat hij zijn baan bij de gemeente Utrecht zal opzeggen ligt het ons inziens het meest voor de hand dat hij zijn bestuursfunctie bij de NSG neerlegt. Mocht hij daartoe niet besluiten en mocht u besluiten deze man in zijn bestuursfunctie te handhaven dan is dat ons inziens schadelijk voor de geloofwaardigheid van de NSG als “onafhankelijke, ongebonden organisatie”.

Wij verzoeken u ons te laten weten wat uw positie in dezen is.
Bestuur Stichting Binnenstad 030
Bestuur Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast


Zeer snel, hadden wij een reactie in de mailbox. Mogelijk hadden ze de brief al klaarliggen

De reactie lezen van de NSG ?
Meer weten: https://binnenstad030.wordpress.com

 

 

< naar blogs-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Brieven uit de buurt, Stok aan Bloem
Nieuw uitstallingenbeleid staat of valt met handhaving
Nobelbuurt