Navigatie menu
zoeken
Keldergewelf
Keldergewelf
 BELANGENORGANISATIE KELDERGEWELF  Oproep om acute samenwerking belanghebbenden werfkelders

Het wervengebied is een van de pareltjes van de stad. Maar de staat van veel werfkelders is slecht. De eigenaar van een kelder in het wervengebied heeft aan drie kanten met de gemeente te maken als buur: door de weg, de werfmuren en de fundering. De bewoners en eigenaren hebben zich verenigd in Keldergewelf. In deze blog vertellen zij over de ontwikkelingen rond de restauratie van het wervengebied.


Belangenvereniging Keldergewelf | 29 juli 2022


Beste Belanghebbende(n),

Na het raadsbesluit van vorig jaar juli is een jaar verstreken. Keldereigenaren werden achtergelaten met de onzekerheid over de kostenverdeling, in de zin van of het door de Commissie van Wijzen geadviseerde systematiek van bewijsvermoeden zou worden opgevolgd, of de door het College bedachte systematiek betreft beoordeling van een technisch deskundige. Tijdens de raadsvergadering spraken de raadsleden zich wel unaniem uit dat die onzekerheid niet te lang mocht duren. In de tussentijd werd, ondanks dat er gesprekken werden gevoerd over een gezamenlijke aanstelling, toch eenzijdig door het College een Wervenmeester aangesteld. Ook ging het projectteam op zoek naar extra personeel, maar loopt ertegen aan dat diverse functies, vooral technische, heel moeilijk te zijn in te vullen. Desondanks presenteerde het projectteam een uitvoeringsprogramma.
Een jaar na het raadsbesluit is nog geen kelder hersteld en zijn de twee systematieken, anders dan werd besloten, nog niet verder uitgewerkt in een samenwerkingsplan.

Brief aan de wethouder met afschrift aan de Raad
Aangezien er tussen verschillende groepen keldereigenaren en de gemeente Utrecht onenigheid is ontstaan over de kostenverdeling werd in juni een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders, in het bijzonder mevrouw Streefland verzonden, ook omdat steeds meer gemeenschapsgeld dreigt weg te vloeien naar deskundigen, juristen en managers. Niemand zou erbij gebaat zijn dat het Utrechtse wervengebied zogezegd 'het nieuwe Groningen' zou worden, verwijzende naar de exorbitante kosten die daar reeds gemaakt zijn aan deskundigen, terwijl veel beschadigde huizen nog steeds niet hersteld zijn.

College biedt een financiële regeling aan
Kennelijk als reactie presenteerde het College een financiële regeling, althans de uitgangspunten daarvan. Het College bood aan 90% van het herstel van de kelderconstructies te bekostigen. Daarnaast stelde het College voor om de volledige kosten (dus ook het openbreken van de straat en afgraven) voor het (weer) waterdicht maken van de kelder op 50%-50%-basis te verdelen.

10% = 100%?
Er zou gedacht kunnen worden dat een keldereigenaar dus "maar" 10% zelf hoeft bij te dragen bij het herstel van de kelder. Maar is dat rechtvaardig? En ten tweede, hoeveel (geld) is 10%? Er zijn namelijk projecten bekend, zoals bijvoorbeeld het gat in de weg bij de Nieuwegracht dat eind 2019 werd ontdekt, waar de kosten voor de gemeente Utrecht ca. 10 keer zo hoog zijn als wanneer het project in eigen regie wordt uitgevoerd. Het zou er dan op neerkomen dat 10% evenveel is als 100%, en schiet een keldereigenaar er nog niet veel mee op. En wat als u als keldereigenaar zeker weet dat u de scheuren in de kelderconstructie niet heeft veroorzaakt, maar voorkomt uit het handelen van de gemeente Utrecht, bent u dan bereid om mee te betalen?

Wat zei de Commissie van Wijzen ook alweer?
De Commissie van Wijzen adviseerde, omdat de meeste (althans vrijwel alle) schadeoorzaken voortkomen uit gemeentelijk handelen, dat de gemeente de volledige kosten van het herstel van een kelder moet dragen, tenzij de gemeente kon aantonen dat de schade door de keldereigenaar was veroorzaakt. Met betrekking tot het (weer) waterdicht maken van het gewelf verduidelijkte de Commissie van Wijzen in een notitie dat zij die 50%-50%-verdeling alleen had aanbevolen voor het aanbrengen van een nieuwe bitumenlaag, maar niet voor het openbreken van de straat en afgraven van de kelder en alles wat daarbij komt kijken.

Waarschuwing en oproep tot overleg
Naar aanleiding van het onbevredigde antwoord van de wethouder is vanwege bovenstaande nogmaals een brief verzonden. Deze brief kunt u hier nalezen. Middels deze brief is gewaarschuwd dat wanneer het roer niet om gaat bij de gemeente Utrecht er veel energie en geld verloren zal gaan aan nodeloze en onrechtvaardige zaken. Daarbij is opgeroepen om met elkaar samen met de Commissie van Wijzen aan tafel te gaan zitten.

Hoe nu verder?
Vorig jaar werd al de vraag gesteld 'hoe nu verder?'. De hoop is er nu op gevestigd dat de gemeente Utrecht bereid is tot gezamenlijk overleg, onder leiding van de Commissie van Wijzen, om te komen tot een rechtvaardige kostenverdeling als basis van een samenwerkingsplan om de komende jaren de kelders te gaan opknappen. 

Mogelijk wenst u iets te delen (over uw ervaringen met uw kelder en/of met de gemeente Utrecht), of heeft u vragen en/of opmerkingen. Dan wordt dit graag vernomen.

Verdere vereniging van belangen van keldereigenaren en -belanghebbenden
Om de gezamenlijke belangen van de keldereigenaren te versterken adviseerde de CvWW in het kader van de verdere samenwerking met de gemeente dat keldereigenaren zich verenigen. In het Wervengebied bestaan ruim 700-750 kelders. Bij Keldergewelf hebben zich al veel eigenaren (/belanghebbenden) aangemeld. Het gaat om een paar honderd contacten, maar dat is dus zeker nog niet iedereen. Het is dus belangrijk dat wij onze slagkracht verder vergroten. Kent u ook iemand met een kelder die zich nog niet heeft aangemeld, dan is aanmelden mogelijk via de deze link.


Wordt vervolgd,
Keldergewelf, het overkoepelende orgaan van en voor de Utrechtse kelders

 

Utrecht, het nieuwe Groningen?

Redactie Keldergewelf | 13 juli 2022

Eigenaren van werfkelders in Utrecht zijn verbijsterd over de aangeboden regeling die het College onlangs aan de Gemeenteraad heeft gepresenteerd over het herstel van de werfkelders. Naast het feit dat de aangeboden regeling veel vragen oproept en wat betreft de uitvoering erg vaag blijkt, zijn de eigenaren niet gekend in de regeling. Dit terwijl de Gemeenteraad het College in een eerder stadium nadrukkelijk opdracht heeft gegeven om samen met de keldereigenaren, en onder leiding van een neutrale derde partij tot een breed gedragen oplossing te komen. Het college heeft er kennelijk voor gekozen om eenzijdig met een regeling te komen, zo concluderen de keldereigenaren in een brief aan het College, die op de website http://www.keldergewelf.nl/nieuws te lezen is.

‘De nieuwe wethouder heeft op dit dossier direct een politiek probleem’ zo constateert Ronald van der Krogt, keldereigenaar aan de Kromme Nieuwegracht en een van de belangenbehartigers van keldereigenaren. ‘Het Raadsbesluit is met voeten getreden, en dat is natuurlijk ernstig. De Raad wilde een einde maken aan de onzekerheid voor kelderbezitters, maar de onzekerheid neemt met deze door het College bedachte regeling alleen maar toe’, zo vreest Van der Krogt. 

Het conflict tussen keldereigenaren en de Gemeente Utrecht sleept al jaren. Veel werfkelders zijn er slecht aan toe en moeten snel worden gerestaureerd. Op verzoek van de Gemeenteraad is in 2020 een Commissie van Wijzen ingesteld die concludeert dat de meeste schades aan de werfkelders zijn ontstaan door slecht onderhoud door de gemeente en het gedogen van te veel en te zwaar verkeer op de wegen boven de kwetsbare kelders. Ook voor andere oorzaken voor de slechte staat van de kelders moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen, zo oordeelt de Commissie. De gemeente Utrecht blijft echter zoeken naar mogelijkheden om de keldereigenaren mee te laten betalen voor het herstel van de kelders. Dit tot grote frustratie van de keldereigenaren. ‘Ze hebben de zaak kapot laten rijden en de funderingen laten verzakken. Ze willen de eigenaren op laten draaien voor waar ze zelf verantwoordelijk zijn’ zo stelt Van der Krogt. 

Ook ergeren de keldereigenaren zich aan de enorme bedragen die door de gemeente worden uitgetrokken voor de inzet van allerlei advies- en expertisebureaus en externen die steeds weer met nieuwe rapporten en adviezen komen. ‘En in de tussentijd is er nog geen kelder opgeknapt en is de veiligheid van de kelders in het geding’ zo oordeelt Van der Krogt. ‘De parallellen met de situatie in het gasgebied Groningen kunnen snel worden getrokken’.

 

Irritatie over benoeming wervenmeester

Redactie Keldergewelf | 23 november 2021

De aanstelling een wervenmeester is bij drie comités van keldereigenaren in het verkeerde keelgat geschoten. We zijn verontwaardigd omdat de benoeming van Gerrit Heenck zonder overleg met ons keldereigenaren tot stand is gekomen.

Het is juist dat de gemeente (lees: het programmateam Wervengebied) aanneemt dat bewoners/keldereigenaren van de Oudegracht, (Kromme) Nieuwegracht en Choorstraat een wervenmeester wilden. Echter - een paar maanden geleden is er een gesprek geweest tussen Eelko van den Boogaard (programmamanager Wervengebied), Peter Hustinx en Maarten van den Oever namens respectievelijk het Comité Nieuwegracht en Comité Oudegracht. In dat gesprek werd afgesproken dat in gezamenlijk overleg een wervenmeester zou worden aangesteld. Het programmateam onder leiding van Van den Boogaard heeft echter hierbij kennelijk een eigen koers gekozen en in deze de samenwerking ter zijde gelegd.

De benoeming van deze wervenmeester is volledig eenzijdig tot stand gekomen, dus door de gemeente Utrecht en niet door de keldereigenaren. We hebben grote behoefte aan een onafhankelijke wervenmeester, zeker omdat de relatie tussen de gemeente en de keldereigenaren al geruime tijd niet goed is. We vragen ons af of het arbeidsverleden van Heenck (niet de persoon) daarbij geen struikelpunt wordt. Hij werkte dertien jaar als projectleider/toezichthouder/opzichter voor de gemeente bij waterbouwkundige projecten. De laatste vier jaar hield hij toezicht op het project ‘Herstel wal- en kluismuren op de Nieuwegracht en de Kromme Nieuwegracht.

logo keldergewelf

 

Meer achtergrond?
Belangenorganisatie Keldergewelf
Dossier Binnenstadskrant

< naar blogs-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Keldergewelf
Nobelbuurt
Binnenstad030