Navigatie menu
zoeken
Binnenstad030
Binnenstad030
 INITIATIEFGROEP BINNENSTAD030  Grote terrassen geen feestje voor bewoners

Actiegroep Binnenstad 030 bestaat uit een aantal bewoners met hart voor onze prachtige stad. Wij streven naar een goede balans in de binnenstad tussen wonen, werken, winkelen en uitgaan. Die balans lijkt momenteel door te veel horeca en toerisme verstoord te worden.

Evaluatie terrassen; geen feestje voor bewoners

Ben Nijssen | 14 juni 2022

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Bureau Stedelijke Planning de evaluatie van de tijdelijke terrassen verzorgd. Het doel van de evaluatie was feiten, ervaringen en meningen te verzamelen om daaruit lering te trekken en mogelijk te gebruiken voor toekomstig beleid. Binnenstad030 is één van de partijen die door het bureau bevraagd zijn. Het verslag van het gesprek is echter niet in de rapportage overgenomen, evenmin als de verslagen met de andere stakeholders.

Permanente vergunning
De algemene indruk die je uit de evaluatie krijgt is dat de tijdelijke uitbreiding van  de terrassen overwegend tot instemming heeft geleid en weinig problemen heeft opgeleverd. De statistische presentatie van de enquêtes leiden makkelijk tot deze conclusie. Er moet echter voor gewaakt worden dat dit ook leidt tot de conclusie dat de tijdelijke uitbreiding ook tot een permanente uitbreiding mag leiden. Volgens het college kunnen de horeca ondernemingen een aanvraag doen om hun terras te vergroten. Deze aanvragen zullen afzonderlijk beoordeeld gaan worden. Wel wordt gesteld dat uitbreidingen in de Binnenstad met grote terughoudendheid beoordeeld zullen worden; buiten het centrum zou de aanvraag succesvoller kunnen zijn.

Knelpunten
Binnenstad030 heeft twee voornaamste knelpunten benoemd. Grotere terrassen leiden tot meer geluidoverlast. Dit kwam overduidelijk tot uiting bij de nieuwe horeca eilanden, zoals bij de Mariaplaats en bij de Ganzenmarkt achter het stadhuis. De hogere geluidniveaus op deze locaties waren duidelijk meetbaar. Klachten hierover door omwonenden werden niet serieus genomen. Het argument dat de gemeente hierbij gebruikt is dat er voor het stemgeluid van terrassen geen normen zijn vastgesteld en dat er daarom ook geen handhaving op mogelijk zou zijn. Binnenstad030 heeft vastgesteld dat er ook buiten coronatijd sprake is van geluidoverlast bij bepaalde terrassen. Als de nachtrust hier onder lijdt, dan kan dit tot gezondheidsklachten leiden. Het is de grondwettelijke plicht van de gemeente om haar burgers hiertegen te beschermen. Nu al probeert Binnenstad030 dit middels juridische procedures af te dwingen.

Het tweede geconstateerde knelpunt is de ruimte voor de voetganger. Als regel wordt gehanteerd dat er bij terrasen 1.5 meter ruimte voor voetgangers moet overblijven. Door de uitbreiding van terrassen werd deze ruimte in bepaalde gevallen verkleind. Bij de aanvragen voor de vergunningen van de uitbreidingen heeft Binnenstad030 hier op gewezen. Ook bij 1.5 meter ruimte kun je de door de overheid belangrijkste regel van het houden van 1.5 meter afstand tussen personen niet naleven. Niet ten opzichte van tegenkomende voetgangers en zeker niet tot terrasbezoekers. Grootste knelpunt op dit punt was de Voorstraat/Wittevrouwenstraat. Op veel punten werd de vrije ruimte van 1.5 meter niet gehaald. Ontwijken van tegenkomende voetgangers was niet te doen door de vele terrassen. Ook hier moet geconstateerd worden dat dit buiten coro natijd ook al een knelpunt is. Dit terwijl er bij de herinrichting van deze straten als uitgangspunt was gesteld dat er minstens 2 meter vrije ruimte voor voetgangers zou moeten zijn, met als voorbeeld de herinrichting van Korte Jansstraat/Domstraat. Voor de toekomst wil Binnenstad030 dat de vrije ruimte voor voetgangers afhankelijk wordt gemaakt van het aantal passanten in een straat. Veel passanten betekent dat de vrije ruimte groter moet worden. En dan moeten er ook geen uitstalborden  en fietsen van bezorgdiensten in die vrije ruimte staan!

Gemeente ook partij
De gemeente stelt, en dat wordt ook zo in het rapport genoemd, dat in eerste instantie de ondernemer er met de omwonenden uit moet zien te komen. Daar is Binnenstad030 het niet mee eens. Zeker niet als de bewoners zich niet op regels kunnen beroepen. De belangentegenstellingen zijn hiervoor in veel gevallen te groot. De ondernemer ziet zijn inkomsten aangetast en kan zich beroepen op de vergunning. Tijdens de invoering van de tijdelijke terrassen werd ook gesteld dat de ondernemers met de omwonenden in overleg moest gaan. Dit is niet of slechts sporadisch gebeurd. De gemeente maakte daar geen punt van. Precies zo voert de bewoner de zorgvuldigheid bij het verlenen van vergunningen in normale tijden aan.

 

Kiezen we voor de voetganger of voor iets anders?

Door Binnenstad030 | 11 februari 2022

De gemeente wil graag meer ruimte maken voor de voetganger. Bij elke herinrichting komt de wens voor "meer ruimte voor de voetganger" aan bod. De smalle straten van de binnenstad, de afstandsmaatregelen in verband met COVID-19, en de toenemende interesse van bezoekers voor onze mooie stad, zorgen er inderdaad voor dat de voetganger in de verdrukking dreigt te komen. En dat terwijl de voetganger juist heel weinig ruimte inneemt - deze hoeft immers geen vervoermiddel te stallen! Die moet je dus koesteren!

Ondertussen zijn er allerlei initiatieven voor het helpen van ondernemers die door de COVID-19 sluitingen hard zijn geraakt. Aan het uitstallingsverbod in de binnenstad, dat toch al niet fanatiek werd gehandhaafd, wordt nu officieel gemorreld. En natuurlijk nemen de horecaterrassen, die tijdelijk groter mogen zijn om afstand te kunnen houden en om meer klanten te kunnen bedienen, ook extra openbare (voetgangers)ruimte in. Als de 1,5 m maatregel straks verdwijnt is moeten de terrassen weer hun gebruikelijke grootte krijgen, maar we weten natuurlijk niet of we definitief van die maatregel af zijn. 
De gemeente heeft het dus best moeilijk. Aan wie stellen ze de schaarse openbare ruimte ter beschikking? Wij hebben daarom de gemeenteraad geadviseerd om drie besluiten die ze binnenkort moeten nemen, in samenhang te zien, om duidelijke keuzes te maken en daarbij de binnenstadsbewoner niet te vergeten.

Deze brief hebben we onlangs gestuurd:

Aan: Gemeenteraad
Leden Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte
Betreft: Maatregelen openbare ruimte Binnenstad vormen samenhangend geheel

Utrecht, 23-01-2022

Geachte leden van de Gemeenteraad/Commissie,

De komende periode worden door het College verschillende maatregelen voorgesteld die betrekking hebben op de openbare ruimte in de Binnenstad. Deze maatregelen zullen in verschillende voorstellen aan u aangeboden worden.
Het gaat om:
Uitbreiden voetgangersgebied
Opnieuw vergunnen van tijdelijke terrassen
Toestaan van uitstallingen

Binnenstad 030 wil u vragen deze verschillende maatregelen als samenhangend geheel aan maatregelen te beoordelen.
De maatregelen zijn in sommige gevallen tegenstrijdig met het uitgangspunt “meer ruimte voor de voetganger” en zijn allemaal in het nadeel van de binnenstadsbewoner. De bewoners van de Binnenstad verenigd in Binnenstad 030 hebben in oriënterende besprekingen hun commentaar op deze maatregelen kunnen geven, maar zijn bevreesd over de uitwerking daarvan.

De reden dat wij u vragen om de maatregelen gezamenlijk in ogenschouw te nemen is gelegen in onze perceptie dat de ruimte voor de voetganger in de Binnenstad als uitgangspunt wordt gehanteerd, maar dat dit uitgangspunt in de voorgestelde maatregelen niet consequent wordt gehanteerd. Zoals ook al aangegeven in de reactie op de Omgevingsvisie Binnenstad (ondersteund door 1100 bewoners) zijn de bewoners van de Binnenstad van mening dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun behoefte aan een leefbare woonomgeving. De bewoners van de Binnenstad beschouwen zich als lijdend voorwerp in de uitbreiding van het voetgangersgebied, vooral de bewoners die in het beoogde gebied wonen. Voor ons kent die uitbreiding geen voordelen. De uitbreiding lijkt vooral gebaseerd op commerciële motieven. Niet vreemd omdat deze uitvloeisel zijn van een convenant (De Rode Loper) met het CMU. De grote druk van voetgangers in dit gebied kan niet het motief voor de uitbreiding zijn. Uit tellingen blijkt namelijk dat de nieuwe straten maar een fractie van het aantal passanten kennen ten opzichte van het winkelgebied.

De maatregelen om terrassen uit te breiden en uitstallingen toe te staan, staan haaks op de doelstelling de voetganger meer ruimte te geven. Vooral bij de tijdelijke uitbreiding van terrassen wordt er geen rekening gehouden met andere obstakels op straat, zoals gevelbankjes, lantarenpalen, gestalde fietsen, geparkeerde auto’s, stilstaande passanten, enz. Tot nu toe zijn uitstallingen in het gebied binnen de singels niet toegestaan, maar worden veelal oogluikend gedoogd. Er zijn maatregelen in de maak om uitstallingen binnen de singels weer toe te staan. Binnenstad 030 stoort zich op veel plaatsen aan uitstallingen; hierbij moet niet alleen gedacht worden aan borden, maar ook aan uitgestalde producten, rijwielen van bezorgdiensten, enz.
Binnenstad 030 is het er helemaal mee eens dat de voetganger in de Binnenstad op nummer één staat. Dit moet dan wel consequent worden doorgevoerd, maar tegelijkertijd moeten niet onnodig noodzakelijke andere vervoerwijzen verhinderd worden.

Wij stellen daarom een tweesporenbeleid voor. De ruimte die de voetganger ter beschikking krijgt wordt afgestemd op het gemiddelde aantal passanten in een straat op de drukste tijden van de dag/week. Die ruimte moet vrij zijn van obstakels (terrassen, uitstallingen, borden palen, straatmeubilair). Nu wordt een minimale doorgang van 1.5 m aangehouden. In winkelstraten is dit onvoldoende voor een prettige doorgang, zeker in corona tijd.

Over de gewenste ruimte moeten nog afspraken gemaakt worden. Wordt er aan die voorwaarde voldaan, dan zijn zowel terrassen als uitstallingen toegestaan. Al vindt Binnenstad030 in principe dat uitstallingen in de Binnenstad ongewenst zijn. Voor terrassen moet nog wel aan een andere voorwaarde worden voldaan en wel: beperkte geluidoverlast. Uitvloeisel van dit uitgangspunt is dat er keuzen gemaakt moeten worden over hoe de ruimte, die over blijft na aftrek van de benodigde ruimte voor de voetganger, ingevuld kan worden. Om de ruimte voor de voetganger te vergroten worden bezoekers per auto zoveel mogelijk geweerd. Zij moeten hun voertuig buiten de singels parkeren of op andere wijze naar de Binnenstad komen.

Bewoners en ondernemers moeten hun woning/bedrijf met elk vervoermiddel kunnen bereiken. Hun auto of die van hun bezoekers moeten zoveel mogelijk in garages geparkeerd worden. Bevoorradend verkeer dient zoveel mogelijk gebundeld te worden en zoveel mogelijk op andere wijze dan per vrachtwagen of bestelbus te geschieden. Het aantal straatparkeerplaatsen kan hierdoor verminderd worden en het aantal verkeersbewegingen beperkt worden. De maximale snelheid binnen de singels wordt op 15 km/u gesteld.

Met vriendelijke groet,
Binnenstad030

 

B030flitsbezorging

Door Binnenstad030 | 8 februari 2022

Aangezien veel mensen (omwonenden van winkels, maar ook weggebruikers) overlast ervaren van flitsbezorgers, en het de verwachting is dat Utrecht een extra aantrekkelijke vestigingsplaats wordt nu dat Amsterdam en Rotterdam voorlopig geen nieuwe vestigingen toestaan, hebben wij gisteren een brandbrief gestuurd aan het College van B&W en de Raadsleden.
 
Ondertussen is de situatie op de Nobelstraat al flink verbeterd.
 
BETREFT: MAATREGELEN TEGEN FLITSBEZORGING
 
Geacht College,
 
Binnenstad030 roept Uw College op om snel met maatregelen te komen om flitsbezorging een halt toe te roepen.
De snelle groei hiervan heeft ernstige gevolgen voor de leefbaarheid in de binnenstad. Nu al bereiken ons berichten over overlast en verkeersveiligheid en we staan pas aan het begin. Bij de behandeling van de omgevingsvisie binnenstad in de Commissie vergadering op 11 december 2021 wilden diverse leden weten wat het College ging doen met de flitsbezorging; de urgentie daarbij onderstrepend. Wethouder Klein vond dat niet het moment en zou er later op terug komen.
 
Nu, twee maanden later is er nog steeds geen zicht op een oplossing. Utrecht is blijkens berichten in de media nog steeds aan het nadenken met welke regelgeving zij moet komen. De flitsbezorgers zelf wachten dit natuurlijk niet af. Hun “business model” vraagt om snelle groei om met een dominante marktpositie eindelijk geld te kunnen verdienen.
Nu Amsterdam en andere steden inmiddels met wetgeving zijn gekomen, en daarmee een pauze inlassen, zullen flitsbezorgers elders hun posities snel willen gaan versterken. Utrecht is zo ľn stad. Bovendien een stad waar veel vastgoed eigenaren met leegstaande panden staan te springen om nieuwe huurders. Op hoeveel panden in de binnenstad en daarbuiten zijn bijvoorbeeld al huuropties genomen in afwachting van toekomstige regelgeving; is daar al enig zicht op?
 
Binnenstad030 maakt zich dan ook zorgen dat de bewoners van de binnenstad straks de rekening gaan betalen voor uw beleid van afwachten. Wat er staat gaat immers nooit meer weg is onze ervaring. Aanpassingen en handhaving achteraf zijn mosterd na de maaltijd en levert, zo is onze ervaring, weinig op voor bewoners van de binnenstad.
 
Als de leefbaarheid in de binnenstad U echt ter harte gaat dan is wachten niet langer een optie.

Met vriendelijke groet,
Binnenstad030
Reageren             


Uitbreiding tijdelijke terrassen, een enquête

Door Binnenstad030 | 18 januari 2022

In 2020 mocht de horeca voor het eerst meer openbare ruimte innemen, zodat bezoekers meer ruimte hadden om met een veilige afstand van 1.50 m. op het terras te zitten.

In 2021 waren we helaas nog steeds niet van COVID-19 af, dus mocht dat ook. En ook in 2022 zijn tijdelijke uitgebreide terrassen toegestaan tot en met 30 oktober 2022. We hebben al een hoop aanvragen vergund zien worden!
Tenzij de anderhalve meter maatregel weer wordt teruggedraaid, dan heeft een ondernemer nog 2 weken om het terras af te breken.
Hier leest u meer over de eisen aan een tijdelijk terras.

De gemeente wil nu graag weten wat u vindt van de tijdelijke terrassen. Tot 23 januari kunt u deze enquête invullen:

Vul de enquête in

Raadsleden volharden in zoeken naar balans

Ben Nijssen | 4 november 2021

Het Politiek Café georganiseerd door Binnenstad 030 in de voormalige muziekschool op het Domplein heeft een volle zaal opgeleverd die in discussie ging met 6 raadsleden.
Vooraf had Binnenstad030 een enquête gehouden onder hun achterban. Hieruit bleek dat 97% bescherming van de woonfunctie belangrijk vindt. Uit de antwoorden van de ondernemers, die ook de vragen hadden beantwoord, bleek dat 76% deze mening was toegedaan. Niettemin bleek dat 73 % van de bewoners tevreden te zijn met hun woon- en leefomgeving. Schokkend was dat 50 % overwoog de Binnenstad te verlaten. De 4 speerpunten van B030, wonen, horecavestigingsbeleid, openbare ruimte en mobiliteit bleek door een grote meerderheid ondersteund te worden.

Speerpunten
Egbert Wesselink, voorzitter van Binnenstad030, vatte de kritiekpunten samen: wonen wordt gekenmerkt door sterke ‘verhokking’, het aandeel eigenaar-bewoners gaat sterk omlaag ten gevolge van de vele investeerders. De sociale samenhang neemt af. De woondichtheid, die al het hoogst is in de Binnenstad, neemt toe, maar de samenleving hangt als los zand bij elkaar.
Horeca neemt toe; in 12 % van de stad zit 84% van de horeca. De primaire functie lijkt het vertier te worden. In de omgevingsvisie staat de verblijfsfunctie in de Binnenstad centraal, maar de ruimte is bestemd om je te vermaken.
In de openbare ruimte komt ruimte vrij door het opheffen van parkeerplaatsen, maar die ruimte wordt ingenomen door commercieel gebruik.
Binnenstad030 vindt dat de bewoners op zijn minst hun woning met alle vervoersmiddelen moeten kunnen bereiken, dus zij zijn niet voor uitbreiding van het voetgangersgebied. De bereikbaarheid in het centrum gaat ten onder door de aantrekkingskracht van het gebied.

Publiek
Het publiek kreeg gelegenheid om stoom af te blazen, want daar bleek vooral behoefte aan te bestaan. De bewoners voelen zich slecht gehoord. Volgens een deelnemer kwamen zij wonen in een stad die rustig was, maar nu snel verandert. Opmerkingen schetsten de gevoelens ‘Neem een voorbeeld aan Amsterdam en reageer voor het te laat is. Dit historisch perspectief ontbreekt in de discussies’ en ‘De Utrechters, die het dempen van de singel ongedaan hebben gemaakt, moeten nu weer aan de slag om de Binnenstad te verdedigen. We gaan weer slecht met de stad om’.
‘Er is onveiligheid door steeds meer rondrazende koeriers en bezorgers’. En ‘Op kritiek wordt met veel mooie woorden gereageerd, maar er wordt in de praktijk weinig mee gedaan’.

Ondernemers
Door aanwezige ondernemers werd het behoud van een goede balans en een goed contact met de buren benadrukt. Bewoners zijn belangrijk voor de leefbaarheid. De Binnenstad moet geen spookstad worden, sociale controle is van groot belang, ook voor ondernemers. Zij constateerden ook dat toen de horeca weer openging de omzet in de winkels steeg.
Niet alle winkeliers zijn blij met de plannen voor uitbreiding van het voetgangersgebied. Voor hen is ook de bereikbaarheid per fiets is belangrijk.

Raadsleden
In het Politiek Café waren Ralph Peters (D66), Erwin Virginia (Groen Links), Erik van de Marel (VVD), Lau Bosse (PvdA), Jantine Zwinkels (CDA) en Eva Oosters (Student en Starter) aanwezig.

Al aan het begin van de avond werden de raadsleden voorgesteld in een filmpje dat gemaakt was door bewoners van de Nobelstraat. Dit filmpje toonde beelden van de behandeling van de omgevingsvisie in de commissievergadering. Deze beelden werden afgewisseld met zeer confronterende beelden van nachtelijk uitgaanspubliek. Achteraf bleek dat de raadsleden daar niet blij mee waren. Maar alleen zo zouden zij beseffen hoe hun woorden in een lege raadszaal thuis worden beluisterd, door een voor hun onzichtbaar publiek dat zich geërgerd heeft aan hun woorden. 

2B030
© Luuk Huiskes

Uit de reacties van de politici bleek, niet onverwacht, dat de bewoners meer ondersteuning hebben te verwachten uit de hoek van GroenLinks, PvdA en CDA dan van D66, Student en Starter en VVD. GroenLinks is het eens met de stelling dat wonen nu ondergeschikt is aan de andere functies, dat er niet gewacht moet worden met verdere uitwerking van de omgevingsvisie en dat het horecakader bijstelling behoeft.
De PvdA vraagt zich af waar de balans eigenlijk ligt en vindt dat er nu keuzes gemaakt moeten worden.
Het CDA wil grenzen afbakenen voor de horeca en pleit voor betere handhaving met name gericht op aspecten die nadelig voor de gezondheid zijn zoals slaapgebrek bij omwonenden.
D66 zoekt duidelijk de balans tussen wonen, winkels en vertier, waarbij wonen niet leidend moet zijn. Wel zou er volgens hen meer spreiding van winkels en vertier over de stad moeten zijn. Maar, redeneren zij, de Binnenstad is nu eenmaal de magneet hiervoor. Ook Student en Starter is voorstander van spreiding. Zij zijn daarbij tegenstander van sluitingstijden voor horeca en winkels, want daarmee zorg je volgens hen juist voor concentratie.

De horeca dichtgooien, lost volgens D66 niets oplost. In tegendeel, het aanbod is te laag voor de vraag volgens hen. Dit zorgt juist voor wrijvingen.
Het CDA vindt dat de wrijvingen tussen horeca en bewoners opgelost moeten worden door goed overleg.

Alle politici konden zich vinden in een stelling uit de zaal dat het winkelaanbod verschraalt. Er is een grote toename van het aantal winkelketens en een afname van echte Utrechtse kleine detailhandel.  Voor hen zijn de huren onbetaalbaar.

Student en Starter denkt aan meer woningen boven winkels waardoor de huren voor de winkels omlaag kunnen. Geconstateerd wordt tegelijkertijd door alle politici dat door de groei van de stad de druk op de Binnenstad groter wordt. Bewoners van buiten de Binnenstad zien toch graag meer winkels en vertier in het centrum. Dit ondanks de plannen om meerdere centra in heel de stad te realiseren. Vanuit het publiek kwam de vraag om deze trends te onderbouwen met cijfers en niet met loze kreten.

Op de vraag of de politici door de avond een duidelijk signaal of een beter inzicht hebben gekregen in de situatie waarin bewoners zich in de Binnenstad bevinden antwoordt de VVD dat ook zij van de Binnenstad geen pretpark willen maken. De nadere uitwerking van de visie in locatieprofielen moet dit, volgens hen, voorkomen.
Groen Links zegt te zullen streven naar een aanpassing van de woonfunctie in de omgevingsvisie. D66 wil ook graag de mening van de Binnenstadsbewoners die er nu niet zijn, horen. Het CDA zal vooral op kwaliteit gaan hameren. Student en Starter is van mening dat er geen echte tegenstellingen bestaan en dat we er onderling uit moeten kunnen komen.

Binnenstad030, gevraagd naar hun mening over het nut van de avond, is zelf verdeeld over de uitkomst. Er is niet echt onderkend dat overlast van horeca, vooral ’s nachts, bedreigend voor de gezondheid is. Het staande beleid blijft, er worden meer bezoekers naar de Binnenstad getrokken. Dit terwijl de woonfunctie wel een juridisch recht is en winkels en vertier niet. Geen van de politici blijkt bereid de woonfunctie centraal te stellen. Zij zoeken liever naar balans.
 

Uitnodiging

Politiek Café over wonen in de binnenstad

(én om een enquête in te vullen, ook als u niet komt!)

Op woensdag 3 november 2021, 20.00 uur, in de Marnixzaal van De Utrechtse Muziekschool, Domplein 4 te Utrecht.
Bewoners en ondernemers in discussie met de politiek over de woonfunctie in de Binnenstad onder leiding van
Gert Dijkstra (sociaal ondernemer, innovator en politicus in spé)

Binnenstad030 nodigt bewoners en ondernemers in de binnenstad uit om hun stem te laten horen. In persoon, via de enquête of allebei.  

Raadsleden van de politieke partijen hebben ook een uitnodiging gekregen. Daarop is door veel partijen positief gereageerd.
De avond bestaat uit twee delen. Eerst komen Binnenstad030, ondernemers en U aan het woord via interviews en vragen (door Gert en u opgeworpen). Dan volgen debatten met een panel van raadsleden naar aanleiding van enkele thema’s. De inhoud kan beïnvloed worden door de uitslag van de enquête. 

Voor de avond is aanmelden verplicht; het coronaprotocol (QR-code) is van toepassing. Dat betekent QR-code laten zien en een identificatiebewijs. 

 De avond wordt georganiseerd door Binnenstad030. Binnenstad030 zorgt voor een leefbare binnenstad, waar wonen, werken en ontspanning in evenwicht zijn.

Burgeragendering échte woonvisie Binnenstad

B030 | 15 augustus 2021

1. Teken onze burgeragendering voor een echte woonvisie voor de binnenstad
2.  Nog meer over petities
3.  Bijeenkomst voor binnenstadsbewoners wordt politiek café
4. Terugkoppeling knelpunten tijdelijke horecaterrassen


1. Teken onze burgeragendering voor een echte woonvisie op de binnenstad
Uit onze reactie op de Omgevingsvisie, door u massaal ondersteund, hebt u al begrepen dat wij vinden dat de woonfunctie van de binnenstad er bekaaid af komt in het beleid. Er is veel aandacht voor economie, cultuur en toerisme, maar weinig voor bewoners. 
Om de binnenstad divers bewoond te houden moet de gemeente in haar plannen duidelijk maken hoe de woonfunctie van de binnenstad, en de woon- en leefomgeving van de binnenstadsbewoners, beschermd gaat worden. Wij willen dat dit onderwerp in de Gemeenteraad aan de orde wordt gesteld en dat de Raad het College van B&W opdracht geeft om samen met de bewoners daarvoor - nog vóór de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen - met een ook door de bewoners gedragen voorstel te komen. 
Wij zijn hiervoor een burgeragendering gestart. 
Direct ondertekenen: Bescherm de woonfunctie in de binnenstad van Utrecht - Petities.nl
Meer informatie op onze site: Hou het leuk, hou het Utrecht – Actiegroep Binnenstad 030 (wordpress.com) 
Let op: men moet weten of u een kiesgerechtigde bewoner van Utrecht bent, vandaar dat men meer gegevens van u nodig heeft dan alleen naam en email.
Deel deze burgeragendering svp met uw familie, vrienden en bekenden uit Utrecht! 
Mocht u nog aanvullingen of verbeteringen hebben, dan zien we ze graag per email tegemoet. 


2. Nog meer over petities
2a. Een referendum over de groei van Utrecht.
Twee bewoners van Utrecht zijn een petitie gestart voor een referendum over de wenselijkheid van de enorme groei van de stad Utrecht. Meer informatie: Gezond Stedelijk Wonen Utrecht (wordpress.com)
De eerste 1000 ondertekeningen benodigd voor stap 1 zijn binnen, nu moeten er voor eind september 10.000 ondertekeningen verzameld worden om daadwerkelijk de volgende stap te kunnen zetten. Doet u mee? Referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst - Petities.nl
Dit vonden wij van de RSU 2040 - inclusief onze zienswijze: Gemeente Utrecht degradeert binnenstadsbewoners tot figuranten in zielloze binnenstad – Actiegroep Binnenstad 030 (wordpress.com)


2b. Op de hoogte blijven van burgeragenderingen?
U kunt zich hier inschrijven als u op de hoogte wilt blijven van burgeragenderingen die over Utrecht gaan. U krijgt dan bericht als er weer een is. Er zijn er ongeveer 6 per jaar, dus u wordt echt niet overspoeld met mail. UTRECHT ècht ANDERS (utrechtanders.nl)


2c. Dank voor uw steun voor de burgeragendering voor meer invloed
Namens Gert Dijkstra van de burgeragendering " Geef Utrechters méér invloed", die we in een eerdere mailing deelden, hartelijk dank voor uw massale ondersteuning - in no time was het aantal benodigde ondertekeningen binnen! Geef Utrechters méér invloed - Petities.nl


3. Bijeenkomst voor binnenstadsbewoners
In een vorige mailing hadden we aangegeven dat we op 12 oktober een bewonersavond wilden organiseren. Helaas blijkt dat door de 1,5 meter maatregelen niet uitvoerbaar - er is geen zaal in de binnenstad groot genoeg voor het verwachte aantal bezoekers. Daarom hebben we besloten eerst een politiek café te organiseren in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van begin 2022. Dit wordt een kleinere opzet met een live-stream. We houden u op de hoogte!


4. Terugkoppeling knelpunten tijdelijke horecaterrassen
Wij hebben eind juni een hoorzitting gehad over de Corona-veiligheid van de tijdelijke horeca terrassen, namelijk om na te gaan dat het overal mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Het verslag hiervan staat op onze site. 
Hoorzitting tijdelijke terrassen – Actiegroep Binnenstad 030 (wordpress.com)


Ziet u knelpunten?
Als u knelpunten ziet die u de moeite waard vindt, dan ontvangen wij graag foto’s en een beschrijving van wat deze laten zien. Daarbij dan ook graag een indicatie van hoe vaak dit optreedt (Bijvoorbeeld: dagelijks, ieder weekeinde, op marktdagen, vanaf x uur tot y uur) en/of wat er precies gebeurt (obstakels/mensen die de doorgang versperren en dergelijke). 

Vriendelijke groet,
Actiegroep Binnenstad030
 

Hoorzitting tijdelijke terrassen

redactie Binnenstad030 | 12 augustus 2021

Stichting Binnenstad 030 heeft eind april een bezwaarschrift ingediend om het veiligheidsaspect van de vergunde tijdelijke terrassen principieel aan de orde te stellen. Het kernpunt was de onmogelijkheid in sommige situaties bij terrassen de 1,5 meter regel in acht te nemen. Vooral is het onmogelijk bij gelijktijdige passage in tegengestelde richting van elkaar en van terrasgasten voldoende afstand te houden. Voetgangers zien zich dan vaak genoodzaakt, om opstopping te voorkomen, om op de rijweg te gaan lopen, met alle verkeerstechnische gevaren van dien. Binnenstad 030 heeft aangegeven de redelijkheid van de maatregel van de uitgebreide terrassen wel te snappen: ondernemers hebben door de crisis veel schade geleden en kunnen zo gecompenseerd worden. Het bezwaar richt zich niet op individuele terrassen. Het gaat om de voorwaarden die aan dit beleid ten grondslag liggen: de gemeente moet de landelijke Covidregels juist toepassen en zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid van burgers.

De gemeente heeft vervolgens in haar verweerschrift van 7 juni omstandig uit de doeken gedaan hoe haar beleid tot stand is gekomen en hoe het ten uitvoer is gebracht. Haar positie ten aanzien van ons kernpunt was dat ook van de passanten enige flexibiliteit kan worden verwacht en dat zij elkaar de ruimte willen en moeten geven. VTH (Vergunningen, Toezicht & Handhaving) gaf daarin ook aan klachten wel serieus te nemen en de bereidheid te hebben dan opnieuw te bezien of het belang om overal goed afstand te houden in een concrete situatie andere (verkeers)maatregelen nodig maakt. Als dat niet voldoende is, is VTH ook bereid de beperkende voorwaarden waaronder de vergunning is afgegeven, te herzien.

De schouw die Binnenstad 030 voorafgaand aan de hoorzitting organiseerde, was erop gericht om concreet vast te stellen welke terrassen niet voldoen aan de voorwaarden. Helaas lukte het in de korte tijd tot aan de hoorzitting niet om dit voldoende in kaart te brengen.

In haar schriftelijke reactie van 15 juni op het verweerschrift heeft Binnenstad 030 laten weten dat zij het uitgangspunt van beleid redelijk vindt, maar dat de praktijk laat zien dat – naarmate de drukte toeneemt – er opstoppingen kunnen ontstaan, dat de beleefdheid die verondersteld wordt vaak niet in acht wordt genomen en passanten de rijweg gaan/moeten kiezen. Binnenstad 030 heeft aangegeven dat als VTH kan bevestigen dat in de hierboven beschreven opstoppingssituatie inderdaad een serieuze grond kan zijn gelegen om in een concrete situatie de beperkende voorwaarden aan te passen als alternatieven niet voorhanden zijn, zij geen reden meer ziet het beroep door te zetten.

De hoorzitting 21-06-2021
De gemeente heeft die boodschap goed begrepen en heeft om die reden een hoorzitting georganiseerd (deels in persoon) die niet over individuele terrassen gaat, maar uitsluitend over het veiligheidsprincipe.

Aanwezig (fysiek) waren de voorzitter (Anouk Scharff), de secretaris (Niels van Polanen), Arie Hoogendoorn en Jolanda van Brakel (beiden: vakafdeling VTH) en Peter Hustinx namens Binnenstad 030. Digitaal waren verder een tiental horeca-exploitanten aanwezig.

Na een introductie kreeg Peter Hustinx het woord. Hij heeft nog eens uitgelegd dat het B030 om het principe gaat, de (verkeers- en Covid) veiligheid van bewoners en bezoekers. Het principiële aspect is gelegen in de veilige doorgang door of rond terrassen en dat het niet de bedoeling is en was om individuele situaties in deze procedure aan de orde te stellen en dat het goed is dat de gemeente het ook zo heeft opgepakt. Peter constateerde dat VTH heeft aangegeven wel degelijk oog te hebben voor het ontstaan van knelpunten en ten volle bereid is in die concrete situaties passende maatregelen te nemen. Daarmee is het probleem gereduceerd tot een incidenteel probleem; van verschil van inzicht over de te hanteren principes is geen sprake (meer).

VTH gaf aan het daarmee eens te zijn. Zij gaven ook aan dat zij bij de voorbereiding van het verweerschrift een rondgang door de stad te hebben gemaakt en geen serieuze knelpunten waren tegengekomen.

Onder leiding van de voorzitter werd geconstateerd dat het in voorkomende en concrete gevallen dan beter is in direct overleg te treden met de vakafdeling VTH.

Geconstateerd werd ook dat er geen principiële punten van verschil waren, zodat het bezwaar daarmee ingetrokken kon worden. Vanuit de vergunninghouders kwam verder geen enkel commentaar.

Vraag: ziet u knelpunten?
Als u knelpunten ziet die u de moeite waard vindt, dan ontvangen wij graag foto's en een beschrijving van wat deze laten zien. Daarbij dan ook graag een indicatie van hoe vaak dit optreedt (Bijvoorbeeld: dagelijks, ieder weekeinde, op marktdagen, vanaf x uur tot y uur) en/of wat er precies gebeurt (obstakels/mensen die de doorgang versperren en dergelijke).  

Reageren https://binnenstad030.wordpress.com/2021/08/12/hoorzitting-tijdelijke-terrassen/#respond

Onderteken de petitie van EenUtrecht: Geef Utrechters méér invloed.
Te vaak praat je mee, maar je wordt niet gehoord. Zo verlies je helaas het vertrouwen in de overheid en de politiek. Recent nog bleek de petitie van ‘Houd Rivierenwijk Leefbaar’ geen enkel gehoor te vinden bij Raad en Wethouder. Ook het verzoek om een eigen onderzoek te kunnen laten doen kon niet. Dit komt te vaak voor, ook bij eerdere petities van Binnenstad030. Dat moet anders.
Steun deze petitie: Geef Utrechters méér invloed - Petities.nl  waarin EenUtrecht een voorstel doet voor een gelijkwaardige positie van bewoners, volledige transparantie en het recht om een eigen plan te kunnen laten opstellen (bij gemeentelijke projecten).

PS: ALLEEN ALS JE ADRES EN GEBOORTEDATUM INVULT TELT JE STEM MEE. Deze gegevens blijven onzichtbaar en ANONIEM. Het is een check op kiesgerechtigde Utrechters. Met min. 250 geldige handtekeningen wordt er over gestemd in de gemeenteraad. Daar gaan we voor. Alvast heel veel dank voor je tijd, namens team EenUtrecht. Lees er meer over op de website van EenUtrecht: Geef Utrechters méér invloed - EenUtrecht
 

Reacties op Omgevingsvisie Binnenstad 2040 verwerkt

Ellen van Aken | 5 juli 2021

Het concept Omgevingsvisie Binnenstad 2040 is aangepast, dankzij de reacties van betrokkenen bij de Binnenstad.
Er waren 87 reacties. Eén daarvan kwam van Binnenstad030. Deze reactie is gesteund door 1100 sympathisanten.

In het aangepaste concept is meer aandacht voor wonen in de Binnenstad en het belang van cultuur en kerkgenootschappen voor de wijk. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan aan teksten over het openbaar vervoer, want daar was in de tussentijd meer informatie over gekomen.

Na de zomer, in het derde kwartaal, zal de gemeenteraad zich uitspreken over de visie.

Meer info: gemeentewebsite, onder punt 6.
Daar is ook de Reactienota Omgevingsvisie Binnenstad 2040 te vinden.


Dubbele petten

Ellen van Aken | 23 juni 2021

Onlangs kwamen wij er achter dat een lid van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG), een onafhankelijke organisatie, ook gemeenteambtenaar is van Utrecht, en namens de gemeente optreedt in beroepszaken over geluidshinder die bewoners ervaren in Utrecht.
Wij vinden dit een nogal rare situatie die ons doet twijfelen aan de onafhankelijkheid van de NSG.
We besloten, samen met onze partner de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast, tot een brief.

Bestuur Nederlandse Stichting Geluidhinder

Utrecht, 16 juni 2021

Geacht bestuur, op uw website staat:

'Het doel van de NSG is geluidshinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Als onafhankelijke, ongebonden organisatie streeft zij daarbij naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van geluidsgevoelige gebieden'.

Onlangs hebben wij vernomen dat uw bestuurslid, tevens ambtenaar van de gemeente Utrecht, op 11 februari 2020 als deskundige optrad namens de gemeente Utrecht in een beroepszaak bij de rechtbank Midden Nederland.

Deze beroepszaak ging over een door de gemeente Utrecht verleende vergunning voor 4 warmtepompen op het dak grenzend aan een binnenterrein aan de Mariaplaats. Omwonenden hadden hier bezwaar tegen gemaakt omdat zij daarvan geluidsoverlast vreesden en inmiddels ook hebben. Het beroep van de omwonenden is inmiddels door de rechter gegrond verklaard.

Als inwoners van Utrecht zijn wij van mening dat de dubbele pet die deze ambtenaar draagt ontoelaatbaar is. Het belang dat deze man in de rechtbank verdedigde was duidelijk in strijd met de doelstelling van de NSG.

Aangezien het niet aannemelijk is dat hij zijn baan bij de gemeente Utrecht zal opzeggen ligt het ons inziens het meest voor de hand dat hij zijn bestuursfunctie bij de NSG neerlegt. Mocht hij daartoe niet besluiten en mocht u besluiten deze man in zijn bestuursfunctie te handhaven dan is dat ons inziens schadelijk voor de geloofwaardigheid van de NSG als “onafhankelijke, ongebonden organisatie”.

Wij verzoeken u ons te laten weten wat uw positie in dezen is.
Bestuur Stichting Binnenstad 030
Bestuur Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast


Zeer snel, hadden wij een reactie in de mailbox. Mogelijk hadden ze de brief al klaarliggen

De reactie lezen van de NSG ?
Meer weten: https://binnenstad030.wordpress.com

 

'VERBLIJVEN' EN ONDERNEMEN KRIJGT VOORRANG BOVEN WONEN IN DE BINNENSTAD

Ben Nijssen | 2 juni 2021

Woensdagmiddag heeft Egbert Wesselink van Binnenstad030 een zienswijze op de Omgevingsvisie Binnenstad aan de wijkwethouder Binnenstad Anke Klein aangeboden. Deze zienswijze wordt door 1100 bewoners en ondernemers ondersteund. Binnenstad030 reageert niet alleen op de Omgevingsvisie 2040 van de Gemeente, maar presenteert ook een eigen hoofdstuk met een eigen Woonvisie, omdat die ontbreekt in de Omgevingsvisie 2040.


87% van de huizen in de binnenstad worden bewoond, maar de toekomstvisie van de Gemeente ziet wonen hooguit als een van de vele ‘functies’ die zij wil accommoderen. Zij geeft voorrang aan ‘verblijven’ en ondernemen in de binnenstad, zonder veel oog voor de het woon- en leefklimaat. Wonen is volgens de Gemeente ‘niet leidend’,  met andere woorden, volgens Binnenstad030 kunnen bewoners straks niet rekenen op de bescherming van hun leefomgeving als die overspoeld wordt door bezoekers en ondernemers die daarvan willen profiteren.

Egbert Wesselink benadrukte dat de stem van de bewoners niet doorklinkt in de plannen die uit het Gemeentehuis komen en die van commerciële partijen des te meer. Het is urgent dat een organisatie van bewoners weerwoord gaat bieden aan de professionele lobby’s van grote belangengroepen. De Gemeente zet gelukkig in op participatie, maar op het moment is het speelveld zeer onevenwichtig. Bewoners zouden om te beginnen moeten worden erkend als cruciale belanghebbende en in staat worden gesteld om dat waar te maken. Anke Klein als wethouder participatie wordt gevraagd dit te ondersteunen.

schermaanbiedingb0301
Binnenstad 030 overhandigt de zienswijze op de concept Omgevingsvisie
aan wijkwethouder Anke Klein © Luuk Huiskes

De reactie van Anke Klein op het betoog van Egbert Wesselink was dat zij niet het idee heeft dat de gemeente de belangen van bijvoorbeeld ondernemers zwaarder laat wegen dan die van de bewoners. Ze beloofde de omgevingsvisie nog eens te lezen met de bril op van de bewoners en in ieder geval de Woonvisie, zoals die haar door Binnenstad030 was overhandigd, goed te bestuderen.

Het college laat nu door ambtenaren reacties op de ingediende visies opstellen. Daarna, naar verwachting in het derde kwartaal, gaat de omgevingsvisie naar de gemeenteraad.

Lees ook: Bescherm-het-wonen-in-de-Binnenstad

< naar blogs-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Keldergewelf
Nobelbuurt
Binnenstad030